Anmälningsvillkor


Vad som nedan beskrivs som "studiecirklar" gäller också kurser, föreläsningar och andra arrangemang som genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan.

Anmälan
Anmälan sker via SVs hemsida, telefon eller via personligt besök på SVs expedition. Vi skickar dig en kallelse före kursstart. SV förbehåller sig rätten att ställa in en cirkel/kurs före start om vi inte har tillräckligt många deltagare. Du har då rätt att återfå betald kursavgift.
Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar efter det att du fått bekräftat att du har en plats reserverad. Om kursen har startat och du har deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Avbokning – Avanmälan

Avgifter om du återtar din anmälan eller avbryter deltagandet
Förutom ångerrätten ovan är anmälan bindande. Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat tar vi ut en administrationsavgift. Vid utebliven avbokning debiteras full kursavgift. Ej avbokade biljetter debiteras.

Före starten

  • Avbokar du senast 7 dagar före start debiteras en administrationsavgift på 10 % av deltagaravgiften, dock lägst 100 kr.
  • Vid senare avbokning än 7 dagar före start debiteras du halva deltagaravgiften.

Om studiecirkeln har börjat

  • Om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut full kursavgift.
  • Avanmäler du dig eller avbryter kursen p g a sjukdom eller avflyttning från orten, återbetalas del av kursavgiften mot intyg. (Avdrag för studiematerial.)

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en studiecirkel före kursstart. Då får du tillbaka hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela avgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för cirkeltillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

Försäkring
Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Vid fel i tjänst
Motsvarar inte studiecirkeln vad som avtalats enligt beskrivning gäller konsument-tjänstlagens regler om fel i tjänst.

Kulturarrangemang
Avbokning från kulturarrangemang ska vara oss tillhanda senast kl 12.00 den dag arrangemanget äger rum. Vi förbehåller oss rätten att debitera ej avbokade / uthämtade biljetter.

Information enligt PuL (Personuppgiftslagen)
För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Uppgifterna kan vi också komma att använda för att sända dig information om kommande verksamhet. Information kommer givetvis inte kunna användas av andra än Studieförbundet Vuxenskolan. Vänligen meddela oss skriftligen om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter.

Personnummer
Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet bedrivs till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.
SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd har hand om registret. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.
Utöver Folkbildningsrådet och SCB enligt ovan kommer ditt personnummer inte att kunna användas av några andra än SV, Studieförbundet Vuxenskolan.
Om du av någon anledning trots detta inte kan eller vill uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med den SV-avdelning som arrangerar studiecirkeln eller arrangemanget. Avdelningens kontaktuppgifter hittar du uppe till höger på den sida med arrangemangsinfo där du klickar dig vidare till anmälningsformuläret.