Funktionsnedsättning

"Alla har olika erfarenheter och man diskuterar hela tiden. Man kan se saker på olika sätt och det är härligt att umgås med människor som man aldrig skulle träffa annars och att lära av varandra."

Citat från deltagare

Verksamhet för personer med funktionsnedsättningar

Personer med funktionsnedsättning är en särskilt viktig målgrupp för statens stöd och för SV. Syftet med SVs verksamhet är att genom folkbildningens pedagogik och innehåll ge möjlighet för målgruppen att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. SV skall ge personer med funktionsnedssättning möjligheter att delta i studiecirklar och kulturarrangemang på egna villkor.

Studiecirklar
SV Anordnar studiecirklar inom bland annat samhälls- och vardagskunskap, estetisk och skapande verksamhet, kost och hälsa, datorkunskap, dans och rörelse, sång och musik samt teater. Studiecirklarna genomförs av kunniga cirkelledare med ämnes- och ledarkompetens i SVs och andra föreningars lokalar, på vård-, äldre- och gruppboenden samt daglig verksamhet. Studiecirklar erbjuds både dag- o kvällstid.

Framsidan till häftet "möten utan gränser" 


Läs mer om SVs verksamhet för personer med funktionsnedsättning i häftet "Möten utan gränser" (pdf)


Verksamhet tillsammans med personal och närstående

SV anordnar också många studiecirklar, föreläsningar och studiedagar tillsammans med personal och närstående. Exempel på sådan verksamhet är IT-ombud, Läsombud, Teckenkommunikation, Lyfta tillsammans och Inför skolstarten.

Gå till SVs sida om IT-ombudsverksamhet

SV har lång erfarenhet av verksamhet som riktar sig till personer med:

  • utvecklingsstörning
  • demenssjukdom
  • afasi
  • psykisk funktionsnedsättning
  • fibromyalgi
  • Parkinsons sjukdom
  • autism
  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Sä här tycker några deltagare:

"Studiecirkeln har gett mig...

     ... ökad kunskap och insikt."
     ... ökad kompetens."
     ... ökad förmåga att kommunicera."
     ... ett aktivare liv."
     ... vidgat kontaktnät och nya vänner."
     ... ökat självförtroende och ökad självkänsla."
     ... bättre minne."
     ... mer energi och lust."
     ... en mer strukturerad vardag."
     ... praktiska färdigheter att klara av saker själv."
     ... ökat välbefinnande."
     ... större delaktighet i samhället."

 

Länkar

Kontakt med verksamhetsutvecklare