Siten använder cookies och geografisk positionering för att förbättra användbarheten och göra innehållet mer relevant för dig. Läs mer här

Logotype Tillsammans

- Ett samverkansprojekt för att öka kunskapen om och förändra attityderna till psykisk (o)hälsa. 

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt. Tillsammans kan vi skapa ett öppnare kommunikationsklimat kring psykisk (o)hälsa! 

Den psykiska ohälsan har ökat från 29 till 37 procent på knappt tio år.  Trenden fortsätter peka brant uppåt. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Kostnaderna för ohälsan och sjukfrånvaron är höga både på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Psykisk ohälsa kan drabba alla någon gång i livet. Tre av fyra har erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa. Det borde vara lika självklart att söka sjukvård för psykisk ohälsa som för fysisk ohälsa, men många undviker att be om hjälp och stöd vid en begynnande psykisk ohälsa p g a skam och rädsla.

Kunskaperna om psykisk hälsa och ohälsa i befolkningen är inte tillräckliga för att vi ska förstå hur detta ska hanteras. Okunskapen påverkar också våra attityder och värderingar och vårt sätt att bemöta andra människor.

De aktiviteter som planeras inom detta projekt syftar därför till att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk hälsa och ohälsa. Genom samverkan kan vi nå dessa mål.