Dialog- och förslagsforum

SVs strategiska plan och långsiktiga prioriteringar kommer att behandlas under Dialog- och förslagsforum på lördag eftermiddag, som är en utveckling av påverkanstorgets metod. 

Målet med forumet är:

  • att ombud från olika avdelningar och olika organisationer möts i diskussioner om SVs framtid.
  • att alla ombud får chans att fråga och diskutera med styrelseledamöter och motionärer i mer öppet & tillåtande format, än i enbart plenum.
  • att ombuden, med stöd av funktionärer, formulerar tilläggsyrkanden

Dag 2 inleds med att ombuden får chans i plenum att argumentera för sitt förslag. Därefter fattas beslut skilt från diskussion. Att skilja på beslut och diskussion underlättar för ombud att följa och förstå beslut som fattas.

Information om dialog- och förslagsforum


Rollfördelning
Vid varje forumstation finns två roller. Förbundsstyrelseledamoten eller motionären finns på plats för att kunna presentera propositionen/motionen, föra dialog med ombuden, svara på frågor samt självklart delta i arbetet med att lägga ändrings-, tilläggs eller jämkningsyrkanden. 

Sekreterarens roll är att se till att alla ändrings-, tilläggs- och jämkningsyrkanden skrivs in i systemet, på datorn som finns placerad vid varje station. Sekreteraren kan hjälpa ombuden att förstå så väl metoden som hur denne kan påverka. Båda dessa roller ska utifrån förbundsstyrelsens målsättning, stimulera till dialog, engagemang och tillgänglighet.


Så här kommer varje torg se ut
Till varje torg kommer det att finna en skärm/projektor som hela tiden
visar huvudförslaget. Här visas respektive stycke ur den strategiska
planen, samt motioner och motionssvar. Det finns också en skärm/tv
som visar, de på just den stationen inkomna yrkandena, samt en dator
med tangentbord där yrkanden skrivs in. Utöver detta finns det flera ståbord i rummet, där ombuden kan stå runt, för att föra dialog, läsa yrkandena samt förbereda egna. Några av rummen kommer att inrymma två stationer, i varsin del av rummet. Några rum kommer endast inrymma en station. Till de stationer där det finns fördjupningsmaterial kommer även det materialet att finnas presenterat.Fördelning av Strategisk plan samt motioner på de olika torgen
1. Inledning och Utmaningar för folkbildningen och SV
2. Ekonomiska utgångspunkter
3. Verksamhetsutgångspunkter och SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning, ledar- & organisationsutveckling.
4. SV tillgängliggör folkbildningen för unga i utsatta situationer
5. SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration.
6. SV tillgängliggör folkbildning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna öka inflytandet över sina liv.
7. SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan.
8. Motioner och motionssvar för de tre motionerna som rör stadgefrågor.