Ett civilsamhälle med mångfalden i fokus

Hur kan folkbildningen behålla sin relevans i en tid av snabb förändring och ökad polarisering? Frågan är högaktuell för Studieförbundet Vuxenskolan, som just nu håller på att arbeta om sitt idéprogram.

Som ett led i programarbetet anordnar förbundet en serie offentliga möten, där folkbildningens outnyttjade potential och rådande utmaningar diskuteras. Det första av dessa möten fokuserade på mångfald i vid bemärkelse och ägde rum på Kulturfabriken i Malmö 24 oktober. De inbjudna talarna bidrog i högsta grad till att bredda förståelsen av vad mångfald innebär, men de kastade även nytt ljus på några av de utmaningar som mångfalden reser för ett studieförbund som vill inkludera och erbjuda mötesplatser.

Anna Rehnvall från den gröna liberala tankesmedjan Fores påpekade att forskning visar att deltagande i civilsamhället kan få en rad positiva effekter, men att utmaningen är att göra organisationer och föreningar tillräckligt inkluderande. Fördelarna med civilsamhället kan bara uppstå om människor kan och vill vara med, underströk talaren. Anna Rehnvall uppmanade SV att visa vägen och föregå med gott exempel när det gäller mångfald i den egna organisationen.

Forskaren Johan Söderman från Göteborgs universitet påminde om att de klassiska folkbildningsidealen kan återupptäckas och föras vidare i oväntade sammanhang som inom hiphopkulturen, men att det krävs samverkan, möten och ”folkbildningsinnovation”. Söderman konstaterade att det i dag tycks vara ”ungdomar med rötter i andra länder som tydligast visar koppling till vår stolta folkbildningshistoria”. Ungdomarna engagerar sig, skapar föreningar och bildar opinion i olika rättvisefrågor, framhöll forskaren.

Christina Rogestam, som är förbundsordförande för SPF Seniorerna, slog ett slag för erfarenhetsutbyte över generationsgränserna. Att tillvarata åldersrika personers erfarenheter och perspektiv är inte bara viktigt ur demokratisynpunkt, det kan också vara ett medel för kunskapsspridning om exempelvis pensionssystemet. Studiecirklar om den typen av frågor, som angår alla åldersgrupper, kan ge ett samspel mellan generationerna. Detta kan i sin tur bidra till att föra samhället framåt, framhöll Christina Rogestam.

Även Anki Sandberg från Riksförbundet Attention argumenterade för ett brett mångfaldsbegrepp och en folkbildning som vill ge utrymme åt alla. De gäller dock att fundera över hur mötesplatserna ska utformas, menade Sandberg.

Det svenska samhället är väldigt välorganiserat, men det gäller att inse att som bor i det alltmer mångkulturella Sverige i dag inte är vana vid den svenska ordningen. Det påpekade Iva Parizkova-Ryggeståhl från Internationella kvinnoföreningen i Malmö, som betonade vikten av att synliggöra normer för att främja integration och en folkbildning där alla som vill kan finna sin plats i.

Moderater för samtalet var Staffan Nilsson, som är ordförande för Hela Sverige ska leva och tillika medlem i Studieförbundet Vuxenskolans idéprogramgrupp. Mötet om mångfald går att lyssna på i sin helhet eller i nedkortad version.

Titta direkt!