Tillbaka

Arbetsmarknadstranieeprogam för nyanlända ungdomar

I Trelleborg har kommunen, näringslivet och folkbildningen gått samman och format ett projekt för att underlätta och snabba på etableringen av nyanlända ungdomar i kommunen. Kommunen äger projektet där Studieförbundet Vuxenskolan genomför samhällsorienterande kurser och näringslivet står för mentorskap.

Projektet syftar till att genomföra ett Arbetsmarknadstranieeprogram för att öka nyanlända ungdomars möjlighet till inträde på arbetsmarknaden samt ge dem redskap för att underlätta etablering och bosättning i Sverige.
Insatserna handlar om att ge ökad kunskap om arbetsmarknaden, samhällsorientering och ett förstärkt socialt kapital i form av mentorer från näringslivet.

Genom att koppla tranieeprogrammet till den idéburna sektorn via Studieförbundet Vuxenskolan och till näringslivet i Trelleborg via Kraftsamling får ungdomarna ett utökat socialt kapital som leder till ökade möjligheter till arbete.

Programmet ska innehålla ett basblock där ungdomarna deltar på deltid. Detta basblock genomföras av Studieförbundet Vuxenskolan och innehåller arbetsmarknadskunskap, information om lokalsamhället och yrkesorienterande insatser.

Utöver basblocket matchas ungdomen mot mentorer från näringslivet i Trelleborg och genomgår sedan ett mentorskapsprogram tillsammans med sin mentor.

Genom att ungdomarna snabbare kommer i kontakt med arbetslivet ökar den unges samhällskunskap och den unge erhåller kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden och det svenska föreningslivet ser ut.