Tillbaka

Debatt: Vi uppmanar Skånes kommuner till ett hållbarhetslyft

Publicerad på lokaltidningen.se 191204

Hållbar utveckling är en avgörande framtidsfråga. Kommunerna pekas ofta ut som nyckelaktörer i arbetet för hållbar utveckling, men för att lyckas krävs folkligt engagemang. Vi vill därför uppmana Skånes kommuner att tillsammans  med oss genomföra ett hållbarhetslyft!

 

Hållbar utveckling bryter nationsgränser men är i högsta grad en fråga om ett lokalt ansvarstagande. Det handlar om en pågående klimatkris, om en snabb digitalisering av samhället som riskerar att lämna vissa grupper i ett digitalt utanförskap, om en tilltagande psykisk ohälsa, om en ohållbar resursförbrukning, om ett polariserat samhällsklimat som ställer grupper mot grupper och som riskerar att försvaga demokratin och människors delaktighet i samhällsutvecklingen.

STORA KOMPLEXA utmaningar kräver samarbete där olika aktörer får möjlighet att bidra med det de är bäst på. Det handlar om att kunna sätta hållbarhetsfrågan i ett större sammanhang och samtidigt bryta ner den till en vardaglig begriplighet. Förmågan att omvandla kunskap till handlingskraft är avgörande. Men också att kunna samla många goda krafter i arbetet med att skapa ett hållbart lokalsamhälle, som ger framtidstro för kommunens invånare. Studieförbunden är bra på just detta.

Det är svårt att se någon annan självständig aktör, som har en så bred palett av samhällsnyttig verksamhet som studieförbunden. Vi utbildar seniorer i att kunna använda digitala tjänster i samhället, genom studiecirklarna ”Nytt jobb i nytt land” lotsar vi nyanlända personer närmare arbetsmarknaden, samtidigt som vi stärker inflytandet och egenmakten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning när vi håller kurser i praktisk demokrati.

BEHOVET AV KUNSKAP, bildning och samtal växer och vi vet att det finns en vilja hos många människor att göra mer för hållbar utveckling. En undersökning som vi låtit Kantar Sifo göra visar att sju av tio vill öka sin kunskap om hur de kan bli mer hållbara i vardagen. Sex av tio instämmer starkt i påståendet ”Jag vill bidra mer till en hållbar utveckling än vad jag gör idag”

Studieförbunden är en kraft för lokal hållbar utveckling. Vi vill därför uppmana Skånes kommuner att ta initiativ till ett lokalt hållbarhetslyft tillsammans med oss!

Åsa Björk, regionchef

Studieförbundet Vuxenskolan Skåne