Tillbaka

Dolores Öhman (MP) Hässleholm

Hej Dolores Öhman!
Du är gruppledare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Hässleholms kommun. Vi vill ställa ett par korta frågor till dig om hållbar utveckling, om folkbildningens roll och samverkan med civilsamhället.

Vilka utmaningar för lokal hållbar utveckling, ser du att din kommun behöver prioritera för den närmsta framtiden?
I Hässleholms kommun ser jag flera utmaningar för lokal hållbar utveckling. Generellt menar jag att det saknas förståelse för omfattningen av dagens miljömässiga och sociala utmaningar, liksom kunskap om de positiva effekterna av att arbeta med hållbar utveckling.

Jag tycker att det finns en avsaknad av politiska ambitioner i kommunen, men också att det saknas kunskap hos politiker och tjänstemän. Ett hinder för utveckling är kommunens dåliga ekonomi. Ett annat är den tunga arbetsbelastningen, i kombination med en kultur som präglas av rädsla att göra fel, hos kommunens medarbetare, vilket hämmar nytänkande och förändrings- och förbättringsarbete. Slutligen har vi en stor utmaning i den låga utbildningsnivån i kommunen i jämförelse med andra skånska kommuner.

Hur ser du på folkbildningens, t ex studieförbundens, roll i arbetet med lokal hållbar utveckling i din kommun?
Folkbildningen hjälper till att skapa större medvetenhet och ett bredare intresse för frågor kring hållbar miljö och utveckling. Inte minst vad gäller bevarandet av de demokratiska principerna som grunden för hur samhället ska organiseras. Detta är viktigt för att tackla utmaningarna som anges ovan. De flesta utmaningarna grundas i avsaknad av kunskap och medvetenhet. Utbildning är därför avgörande och särskilt i studieförbundens format då dessa når personer utöver de formella utbildningsformerna och systemen, alltså på en mycket bredare front. 

Tycker du att de samarbetsformer mellan kommunen och civilsamhället som finns idag är tillräckliga eller behöver de utvecklas ytterligare för att hantera hållbarhetsutmaningen? Några tankar om hur?
Ja, det tycker jag. Dagens samhälle är mycket annorlunda jämfört med världen då folkbildningen föddes och startades. Informationssamhället, digitalisering, livsstilen och politiska uppfattningar har radikalt förändrats. Därför har kommunerna och folkbildningsrörelsen ett gemensamt ansvar i att hitta nya former att sprida kunskap i samhället.

Kompetensutvecklingen av lärare och ledarna är därför viktigt men också omvärldsanalyser och identifiering av goda exempel om hur folkbildningen ska upprätthållas i dagens samhälle.

---   ---   ---
Stort tack Dolores för att du tog dig tid att dela med dig av dina ställningstaganden om arbetet för hållbar utveckling!

Vilken politiker tycker du som läst detta, att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där!