Tillbaka

Lars Thunberg (KD) Helsingborg

Hej Lars Thunberg!
Du är kommunalråd för Kristdemokraterna i Helsingborgs stad och ordförande i beredningen för livskvalitet. Vi vill ställa ett par korta frågor till dig om hållbar utveckling, om folkbildningens roll och samverkan med civilsamhället.

Vilka utmaningar för lokal hållbar utveckling, ser du att din kommun behöver prioritera för den närmsta framtiden?
Det finns många utmaningar inom det breda hållbarhetsarbetet. Den klimat- och energiplan Helsingborgs stad antagit är en av landets tuffaste och är högt prioriterad i nämnder och bolag för att kunna nå målen. Det handlar bl a om att fortsätta minska vår klimatpåverkan i transportsektorn och i vår konsumtion, men också att vässa våra inköp och upphandlingar för ännu större hållbarhet.

Hur ser du på folkbildningens, t ex studieförbundens, roll i arbetet med lokal hållbar utveckling i din kommun?
Vi ser folkbildningen och studieförbunden som en viktig del i civilsamhället, vars insatser och engagemang betyder mycket för en hållbar utveckling. Helsingborgs stad har tecknat ett samarbetsavtal med många organisationer i den ideella sektorn och kommer fortsätta dialogen om hur vi kan förbättra vår samverkan.

Ett exempel är beslutet att ta fram ett lokalt Paris-avtal, ett handslag för klimatet där vi genom ett Helsingborgsfördrag vill samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att samordna och synka våra insatser för att minska klimatpåverkan i Helsingborg. Här finns en stor potential till samarbete för klimat och hållbarhet!

Tycker du att de samarbetsformer mellan kommunen och civilsamhället som finns idag är tillräckliga eller behöver de utvecklas ytterligare för att hantera hållbarhetsutmaningen? Några tankar om hur?
Vi har under hösten genomfört en konferens där vi samlade ett stort antal föreningar och organisationer i civilsamhället inom ramen för vårt samarbetsavtal. Syftet var att dela erfarenheter, få gemensam inspiration och kunskap om hur vi kan bli bättre på att ta tillvara varandras värde och kompetens. Denna dialog behöver föras kontinuerligt och vi kommer att återkomma med uppföljning. Samarbetsformerna kan alltid förbättras och är en del i dialogen. Som nämndes ovan finns en spännande möjlighet till samverkan kring klimatarbetet genom det Helsingborgsfördrag vi kommer att arbeta med under kommande år.

---   ---   ---

Stort tack Lars för att du tog dig tid att dela med dig av dina ställningstaganden om arbetet för hållbar utveckling!

Vilken politiker tycker du som läst detta, att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där!