Tillbaka

"Alla invånare i Skåne ska kunna delta i kulturlivet"

Vilka är de viktigaste kulturfrågorna i Skåne och hur ser han på kulturens roll för regional utveckling och på folkbildningens roll? Vi blev nyfikna på nya ordföranden i Region Skånes kulturnämnd, Magnus Lunderquist (KD) och ställde några aktuella frågor till honom.

Magnus, du är ny ordförande för Region Skånes kulturnämnd. Kan du kort presentera dig så vi får en bild av vem du är? Har du t ex någon egen erfarenhet av att delta i folkbildningen?

- Jag bor i Staffanstorp och har varit politisk intresserad sedan jag var 15 år. Intresse inom kulturen är bred men mitt största intresse är serier. Min egen erfarenhet av folkbildning har varit att jag har läst spanska på Folkuniversitetet i Malmö och glömmer inte den lärare som jag hade som var mycket duktigt.  

Inför ditt nya uppdrag som ordförande, vad ser du som de viktigaste frågorna för dig och för kulturnämnden framöver?

- Det finns många frågor som är viktigt men övergripande är frågan hur vi skall lyckas med målet att alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Vi behöver fortsätta att arbete med att minska avståndet till kulturen och säkerställa att alla får ta del av kulturen i Skåne. Region Skåne står också inför en ekonomisk omställning som kommer att kräva förändrat arbetssätt men också nytänkande. Barn och ungas kulturella behov är fortsatt prioriterat för kulturnämnden. Prioriterat är också tillgången till kultur för personer med funktionsvariation. Det handlar både om att få tillgång till kulturutbudet och att man får möjlighet att utöva kultur. Det handlar framförallt om att få en naturlig plats på kultureventen i Skåne.

Hur ska ni lyckas med målet att alla invånare ska ha möjlighet att delta i kulturlivet?

- Det finns inget kort svar på den frågan, för trots många politiska insatser så uppnår vi inte målet att alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Det vi behöver fortsätta med är utvecklingsinsatser inom biblioteksområdet, insatser för barn och unga och arbeten med studieförbunden. Vi måste säkerställa att vi når alla befolkningsgrupper och det gör vi inte idag. Det är därför vi behöver analysera det verksamhetsbidrag som vi ger idag. Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att fördjupa analysarbetet utifrån de förutsättningar som kommunerna verkar i och återkomma med förslag på insatser och eventuella prioriteringar.

Hur ser du på kulturens roll för samhället generellt, men även för den regionala utvecklingen mer specifikt?

- Kulturens roll i samhället är viktigt och den är mycket större än bara den traditionella kultursektorn. Kulturen är en viktig del av samhällsutvecklingen och här är det viktigt att politiken skapar förutsättningar för kulturen samt håller ett armslångt avstånd. Det är viktigt att poängtera att för kulturpolitiken så måste konst och kultur vara målet även om kulturen bidrar direkt eller indirekt på andra områden. Vi kan t.ex. se kulturella och kreativa näringar som exempel på sådan områden. Kulturen är en viktig del av den regionala utvecklingen både när det gäller arbetsmarknaden men också när det gäller turismen. Kulturen spelar också en viktig roll för attraktivitet i en region.

Studieförbunden är en central till av den svenska folkbildningen och pekas också ut som en aktör för regional utveckling av Region Skåne. Hur ser du på studieförbundens roll nu och framåt?

- Studieförbunden har en viktig roll i samhället och är en mycket viktig del av civilsamhället. Betydelsen för studieförbunden ökar också när vi ser på de samhällsutmaningar vi har framöver.

Är det några särskilda områden där du ser en viktig roll för studieförbunden?  

- Tittar vi på områden som är viktiga så är det att fortsätta demokratiarbetet genom t.ex. att minska utbildningsklyftorna men även att nå specifika målgrupper som oftast inte är så delaktiga i samhället. Därtill tror jag att ett av de största områdena är arbetet med Integration. Här behöver folkbildningen och Region Skåne tillsammans öka inkluderingen. Skall vi klara av den kompetensförsörjning som regionen står inför så behöver alla grupper i samhället inkluderas.

Tack Magnus! Folkbildningen, dvs studieförbund och folkhögskolor, i Skåne och Region Skåne har ingått en överenskommelse för att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Studieförbundet Vuxenskolan har pågående verksamheter inom flera av de områden som nämns i intervjun, t ex att göra demokratin tillgänglig för personer med intellektuella funktionsvariationer, att få nyanlända närmare arbetsmarknaden och att förebygga psykisk ohälsa bland unga.