Lättläst version saknas
Tillbaka

Så kan Skåne bli bättre på att få nyanlända i jobb

Publicerad i Skånska Dagbladet 190401

När Region Skåne presenterade den årliga rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” nyligen, kunde man konstatera att Skåne är sämre än andra regioner på att få ut nyanlända i jobb. Det är en viktig förklaring till den högre arbetslösheten i Skåne. Rapporten borde vara en väckarklocka för det offentliga att verkligen ta tillvara kraften i folkbildningen och civilsamhället!

Att få jobb i Sverige bygger i hög grad på kontakter och nätverk för att få kännedom om att ett ledigt jobb finns och för att bli rekommenderad av någon. Men det gäller också att ha en egen drivkraft och motivation att söka jobb. Det är inte självklart att offentliga insatser är effektivast för att stärka dessa viktiga förutsättningar och förmågor. Tvärtom är vi övertygade om att folkbildningens och civilsamhällets organisationer många gånger är bättre på det.

En nyckel till framgång är att möta människor där de är, för att de ska känna sig motiverade att aktivt förändra sin situation. Det är kärnan i folkbildningens pedagogik. Därför har vi valt att ta fram ett handlingsinriktat studiematerial till den aktuella boken Nytt jobb i nytt land. Boken är skriven av journalisten Ali Alabdallah, som själv kom ny till Sverige som flykting för 4 år sedan. Boken är den första som utgår från nyanländas perspektiv, kunskap och erfarenheter av att söka och få nytt jobb i Sverige.

För att få kraft i den kunskap som finns i boken, erbjuder vi det specialskrivna studiematerialet som gör att man kan arbeta med den i grupp tillsammans med andra. På så sätt kan deltagarna omvandla kunskaperna till praktisk handling och samtidigt motivera och stötta varandra, bygga sociala relationer och nätverk samt prova nya saker tillsammans. Materialet kan användas i studiecirkel av alla som arbetar med grupper av nyanlända.

Alla är överens om att föreningslivet spelar en viktig roll för att knyta kontakter och öppna dörrar till yrkeslivet och samhället i stort. Inte minst för den som är ny i Sverige. Det är skälet till att Lunds kommun samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i projektet Etablering i förening. Det handlar om att introducera nyanlända till det etablerade föreningslivet och samtidigt utbilda lokala föreningar i att kunna ta emot och engagera människor med annan bakgrund, allt för att underlätta den vägen till etablering i lokalsamhället

Det är ett bra exempel på samarbete mellan folkbildningen och det offentliga. Lunds kommun har klokt nog valt att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan eftersom vi har närmare kontakt med föreningslivet, har kompetens i föreningskunskap och själva är en idéburen organisation.

Den här typen av samarbeten måste mångfaldigas i fler kommuner för att ge effekt som gör skillnad för fler människor och som märks i kommande sysselsättningsstatistik. Och det finns goda förutsättningar för att snabbt komma igång med insatser som når de som behöver det bäst.

För att Skåne ska bli bättre på att få fler nyanlända i jobb, krävs mer omfattande samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer. Det är många gånger beslutsfattare i kommuner och regioner som ser och har ansvar för att hantera samhällsutmaningar, som t ex arbetslöshet bland nyanlända. Men nyckeln till lösningarna finns många gånger inom folkbildningen och civilsamhället, eftersom vi finns nära de människor som allt handlar om. Vår uppmaning till dig som beslutsfattare: Ta vara på det, ta kontakt!

Åsa Björk, regionchef
Studieförbundet Vuxenskolan Skåne