Tillbaka

"Studieförbunden ger alla möjlighet att delta i debatter, föreläsningar och utställningar"

Möt regionala kulturnämndens nya ordförande Fredrik Sjögren (L) i en intervju om de viktigaste kulturpolitiska frågorna framöver och om synen på folkbildning och studieförbundens roll i samhället. 

- Grattis Fredrik! Du är ny ordförande för Region Skånes kulturnämnd. Kan du kort presentera dig så vi får en bild av vem du är?
Tack så mycket! Jag är en 45-årig gymnasielärare och statsvetare som genom åren haft olika politiska uppdrag framför allt inom Malmö stad, men även inom Region Skåne. Jag har också arbetat som politisk tjänsteperson i Lund och för Liberalernas länsförbund.

Min erfarenhet av folkbildningsfrågor kommer främst från att jag några år under mandatperioden 2006-2010 satt i Studieförbundet Vuxenskolan Malmös styrelse och som ledamot i Regionala utvecklingsnämnden förra mandatperioden arbetat med folkhögskolornas villkor i Skåne.

- Inför ditt nya uppdrag som ordförande, vad ser du som de viktigaste frågorna för dig och för kulturnämnden framöver?
Allra viktigast är att skapa förutsättningar för det skånska kulturlivet att klara av att möta och fortsätta utvecklas i en tuff ekonomisk situation. Mitt mål är att i Skåne ska det finnas kulturverksamhet av hög kvalitet med såväl bredd och spets som ska nå alla. Det kräver både nytänk och prioriteringar.

- Hur ska ni lyckas med målet att alla invånare ska ha möjlighet att delta i kulturlivet?
Det är en viktig fråga och något vi arbetar med på många olika sätt. Kulturnämnden fördelar stöd till en mängd kulturaktörer med stor bredd och arbetar också nära de skånska kommunerna för att främja ett starkt lokalt kultur- och föreningsliv utifrån deras olika förutsättningar.

Vi kommer även att fortsätta stärka barn och ungas tillgång till och möjlighet att delta i olika konst- och kulturområden. Det handlar exempelvis om att utvecklade stödformer för litteratur och serier, bild och form samt film och rörlig bild ska tas fram.

Under 2023 fortsätter även arbetet med publikutveckling där fokus bland annat ligger på att utveckla former för hur kulturinstitutioner kan analysera och nå ut till den potentiella publik man inte når idag.

Som en del av arbetet med att nå personer med funktionsvariationer fördelar kulturnämnden också stöd till verksamheter som arbetar med metod- och kunskapsutveckling kring ett inkluderande förhållningssätt och främjar tillgänglighetsarbete.

- Hur ser du på kulturens roll för samhället generellt, men även för den regionala utvecklingen mer specifikt?
Skåne har, och ska fortsätta ha, ett rikt kulturliv. Kulturen är viktig för vårt samhälles utveckling och för vår demokrati genom att den ger oss möjlighet att utvecklas, öppnar nya perspektiv, vidgar våra vyer, får oss att tänka nytt och ifrågasätta samtidigt som den kan provocera och skapa både glädje, sorg och ilska. Den är helt enkelt viktig för Skånes regionala utveckling. I Skåne ska det därför finnas stort kulturutbud med hög kvalitet som når alla, oavsett förutsättningar och bostadsort. Här ska fortsätta utvecklas en infrastruktur av såväl institutioner som idéburna, fria grupper och andra från alla olika kulturuttryck.

- Studieförbunden och folkbildningen pekas ut som en aktör för regional utveckling av Region Skåne. Hur ser du på folkbildningens värde och studieförbundens roll framåt?
Studieförbunden bidrar till att ge alla möjlighet att delta i och ta del av diskussioner, debatter, föreläsningar och utställningar. De stärker och utvecklar demokratin och skapar förutsättningar för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. De är därför en viktig del av demokratin och för ett Sverige präglat av bildning, kultur och personlig utveckling.

- Är det några särskilda områden där du ser en viktig roll för studieförbunden? 
Jag tror en av de största tillgångarna med studieförbunden är deras bredd och flexibilitet. Samtidigt som de bidrar till att fylla utbildningsluckor och stärker människors möjligheter på arbetsmarknaden skapar de också förutsättningar för utveckling och välmående på ett personligt plan.