Psykisk hälsa & folkhälsa

Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem. Inte minst bland unga, men vi ser också en ökad psykisk ohälsa till följd av ensamhet och isolering bland seniorer. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjuksrivningar i arbetslivet. Den skär genom hela samhället och är samhällets största folkhälsoutmaning. 

Genom att samarbeta med olika organisationer, kommuner och Region Skåne kan vi utveckla metoder och verksamheter som främjar psykisk hälsa. Här följer länkar till några satsningar och projekt som vi driver.

Skåneveckan för psykisk hälsa

More to life

Passion för livet

Passion för livet handlar om att bryta invanda mönster, bli medveten om förbättringar, gå från ord till handling och göra förändringar i det egna livet som gör skillnad.

Studieförbundet Vuxenskolan Skåne driver verksamheten på uppdrag av Region Skåne. Vi ordnar cirkelledarutbildningar i metoden Passion för livet. Förutom cirkelledarutbildningar erbjuds kontinuerligt seminariedagar i förbättringsmetodik. Det genomförs även årligen en inspirationsdag för cirkelledare, organisationer och kommuner.

”Passion för livet” bygger på ett pilotprojekt som genomfördes 2005–2006, ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner och landsting och Qulturum, landstinget i Jönköpings län.

”Passion för livet” är en metod som används för att stimulera till positiva förändringar av vanor och mönster i våra livsstilar för att få ”Bästa möjliga liv – hela livet”. När man är äldre är man mer sårbar och därför är insatserna som befrämjar äldres hälsa och livskvalitet särskilt betydelsefulla och resultatgivande.

Passion för livet tar upp fem områden som WHO lyft som viktiga faktorer för god hälsa och livskvalitet: egenmakt, sociala nätverk, regelbunden fysisk aktivitet, bra matvanor samt ett säkert boende.

 

Kontakt för mer information:
Jenny Sjöö, Studieförbundet Vuxenskolan
Mobil: 079-073 47 04
E-post:jenny.sjoo@sv.se