Om SV

VÅR VÄRDEGRUND OCH VISION:

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.

SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa.

SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan och dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.

VÅRA FEM PRIORITERADE OMRÅDEN:

SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning, ledar- och organisationsutveckling.
SV är och ska utveckla uppgiften att vara en drivande kraft i lokalt utvecklingsarbete. SV ska aktivt verka för ett utökat samarbete med grundorganisationerna samt vår ungdomsorganisation Vi Unga.

SV tillgängliggör folkbildningen för unga i samhället.
Folkbildningen måste vara ett möjligt alternativ för alla, inte minst för unga. Det innebär att vi måste vara öppna och möta unga människor i den miljö och livssituation de befinner sig. I sådana möten kan en dialog uppstå, som leder till ett vidare engagemang. Folkbildning och kultur är stärkande krafter med ett stort inneboende egenvärde.

SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration.
Att ta vara på mångfalden i Sverige och skapa en reell integration är vår tids största möjlighet och utmaning. SV måste ta ändamålsparagrafen och värdegrunden om allas lika värde på allvar. Det kräver förändrade arbetsmetoder och att vi skapar situationer där normer bryts och kulturen utvecklas. Det utvecklar SV.

SV tillgängliggör folkbildning för människor med funktionsnedsättning för ökat inflytande över det egna livet och samhället i stort.
Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället och FNs konvention om “Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. SV ska ge målgruppen möjlighet att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka verksamheten.

SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan.
När 25 % av Sveriges befolkning är äldre än det som förr kallades pensionsåldern kommer Sverige att förändras. Allt fler av oss kommer att kräva att få bli behandlade och respekterade på samma sätt när vi är 75 eller 85 som när vi var 35 eller 55. Det handlar om engagemang, samhällsmedverkan och arbete. SV ska tillsammans med de äldre vara del av och driva den förändringen.