Tillbaka

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en avgörande framtidsfråga. Den berör alla områden på alla nivåer och handlar om överlevnad för framtida generationer. Nu pågår dialogen om Vårt Gotland 2040 (RUS) runt om på ön. I förslaget betonas att samverkan med alla aktörer är nyckeln till framgång för måluppfyllelse. Så låt oss samverka.

Varje dag möter vi hållbarhetsbegreppet i hela sin bredd. Det handlar om en pågående klimatkris, om en snabb digitalisering av samhället som riskerar att lämna vissa grupper i ett digitalt utanförskap, om en tilltagande psykisk ohälsa, om en ohållbar resursförbrukning, om ett polariserat samhällsklimat som ställer grupper mot grupper och som riskerar att försvaga demokratin och den medborgerliga delaktigheten i samhällsutvecklingen.

Stora komplexa utmaningar kräver samarbete där olika aktörer får möjlighet att bidra med det de är bäst på. Det handlar om att kunna sätta hållbarhetsfrågan i ett större sammanhang och samtidigt bryta ner den till en vardaglig begriplighet. Förmågan att omvandla kunskap till handlingskraft är avgörande. Men också att kunna samla många goda krafter i arbetet med att skapa ett hållbart lokalsamhälle, som ger framtidstro för kommunens invånare. 

En aktiv folkbildning är en av dessa krafter som behövs i lokalsamhället. Den är ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. Folkbildning främjar ett hållbart samhälle. Mer än en miljon människor deltar varje år i folkbildande verksamhet runt om i landet. Vi genomför allt från Digital delaktighet för Seniorer till att anordna läxhjälp i körkortsteorin.

Så Region Gotland – låt oss utforma en modell för samverkan där studieförbundens folkbildande verksamhet, kan bidra till det offentligas åtagande och behov av insatser för lokal hållbar utveckling. Det gynnar hela Gotland. 

Vi ser hur behovet av kunskap, bildning och samtal växer och vi vet att det finns en vilja hos många människor att göra mer för hållbar utveckling. Kunskapsspridning och mötesplatser för samtal och handling är viktiga när fler vill bidra till hållbar utveckling. Där är studiecirkeln ett utmärkt verktyg. Den är tillräckligt stor för att skapa dynamik och samtidigt liten nog för att ge plats åt alla. Låt oss tillsammans genomföra ett hållbarhetslyft!

Petra Rönnestig, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Gotland
Monica Hjerp, avdelningsordförande Studieförbundet Vuxenskolan Gotland
Ulrika Heie, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Denna text publicerades den 13 mars 2020 i Gotlands Tidningar och på helagotland.se