Tillbaka

Hela Sverige ska leva, Gotland

Hela Sverige Skall Leva är en organisation som verkar för en ökad balans mellan stad och landsbygd. Organisationen finns i hela landet och Gotland har en egen länsavdelning.

Fokus på Gotland är givetvis det samma som på riksplanet, men länsavdelningen jobbar dessutom med ett antal egna prioriterade frågor. Inför varje verksamhetsår väljer styrelsen ut ett antal frågor som man bedömer är av särskild vikt. För verksamhetsåret 2023 har styrelsen beslutat att lägga prioritet på framförallt bostadsbyggande, landsbygdsskolor och persontransporter på landsbygderna.

Bostadsbyggandet
Bostäder på landsbygderna och i de mindre tätorterna har undan för undan klivit fram som den helt centrala frågan. Bristen på bostäder har påverkan på alla andra frågor som har betydelse för en levande landsbygd. Utan nya bostäder finns inte ett tillräckligt underlag för vare sig offentlig eller kommersiell service.

Behov finns av tomtmark för egnahemsboende så väl som behov av nya hyresrätter. De unga familjer som vill bo kvar på landsbygderna, eller flytta till landsbygderna, söker ofta ett första boende i en hyresrätt. De fåtal lägenheter som finns är gamla och slitna och köerna till dessa är väldigt långa. På Gotland har det knappast byggts nya hyresrätter utanför Visby på 40 år.

Tomtmark för villabebyggelse finns men tillämpningen av bygglovslagstiftningen gör det ändå svårt att komma i mål med planerade projekt. Detta trots att det är ett uttalat politiskt mål att Gotlands befolkning skall växa.

De få befintliga hus som kommer ut på marknaden säljs till skyhöga priser som gör det svårt för unga att konkurrera om dem och de går oftast till deltidsboende storstadsbor.

Genom att lösa bostadsfrågan så löser vi många av landsbygdernas problem. Med fler boende skapas ett bättre underlag för service, skolor, kollektivtrafik m.m.

Landsbygdsskolorna
Den okänsliga och skrämmande utredning som benämndes ”Skolöversyn” föreslog nedläggning av åtta landsbygdsskolor. Detta förslag stoppades som väl var av en stark opinion runt om på hela ön. Men det finns en gnagande oro hos många landsbygdsbor om att nya nedläggningshot kommer att komma. Hela Sveriges länsavdelning på Gotland har därför valt att hålla frågan om landsbygdsskolornas framtid levande. Begreppet ”hållbara landsbygds-skolor” har myntats. Med det menas att landsbygdens skolor skall slippa få dessa återkommande nedläggningshot, som skapar oro hos barn, föräldrar och personal. När en skolas elevunderlag sjunker bör man i stället göra insatser för att öka elevunderlaget.
Kring alla de nedläggningshotade skolorna bildades engagerade föräldragrupper. Dessa grupper har samlats i ett nätverk som administreras av Hela Sverige, Gotland.

Persontransporter
Den gotländska kollektivtrafiken är ett sorgebarn för alla. Det är en trafik som kostar Region Gotland mycket pengar och ändå uppskattas den inte av gotlänningarna. Alldeles för få landsbygdsbor anser att kollektivtrafiken är ett alternativ värt att överväga för att förflytta sig på ön. Hela Sverige, Gotland anser att den trafik som idag bedrivs är föråldrad och därmed ointressant. Här behövs ett nytänkande. De stora bussar som idag sköter om att transportera gotlänningarna tar för lång tid och går för sällan.

En modern trafik med små bussar som går oftare och är miljövänliga skulle kunna höja attraktiviteten. Kanske skall det vara anropsstyrd trafik. Det viktigaste för att kunna konkurrera med biltrafiken är dock att få ner restiden.

 
Anders Thomasson, ordförande Hela Sverige Ska Leva Gotland

----------

Landsbygdsveckan 2023 är ett gemensamt initiativ från SLU, Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket. Detta är en helt ny nationell arena.

SV Gotland deltar i den i Landsbygdsveckan för att synliggöra allt spännande som händer på den gotländska landsbygden.

Denna vecka, 2-7 maj, är bara en av alla årets veckor där det pågår många arrangemang i våra samverkande föreningar.