Tillbaka

Projekt Tre orter i samverkan – Hemse, Klintehamn och Roma

Projektet började genom att Klintetraktens Framtid, Knutpunkt Hemse Utveckling AB och Roma Intresseförening tillsammans med Föreningen Roma Kungsgårds Framtid samtidigt fick en del pengar från Region Gotland för, kortfattat, platsutveckling, “stärka attraktionskraften” för att få fler att bo, leva, verka och besöka orterna, samt att förverkliga, revidera eller ta fram orternas egenhändigt framtagna Lokala utvecklingsplaner (LUP). 
En projektledare anställdes med Studieförbundet Vuxenskolan som arbetsgivare för att driva processen framåt. Projektledaren heter Eva Lovén och befinner sig ofta i Roma på tisdagar, Hemse på onsdagar och Klintehamn på fredagar.  

Platsutveckling – vad är det?
Att utveckla en plats innefattar det mesta som görs i varje stad, kommun eller region. Det ska byggas bostäder, öka tryggheten, stärka kulturutbudet, se till att det är snyggt och rent, utveckla infrastrukturen, bygga skolor, skapa evenemang, utveckla en meningsfull fritid för fler och utveckla besöksanledningar.

Lokal utvecklingsplan (LUP) – vad är det?
En lokal utvecklingsplan handlar om demokratiutveckling på en specifik och avgränsad plats. Den geografiska avgränsningen för en lokal utvecklingsplan grundas i lokala samtal. Lokala utvecklingsaktörer samlas och sätter aktiviteter och utvecklingsinsatser i ett strategiskt sammanhang. 

Varför ska vi göra det?  
När den lokala utvecklingsplanen är färdig kan den användas som information till nyinflyttade i bygden, vara ett underlag att använda vid framtida ansökningar om projektmedel, det är ett informationsmaterial till Region Gotland om bygdens önskemål och vision men framförallt en dokumentation som kan ligga till grund för en gemenskap att tillsammans forma den egna framtida bygden och dess utveckling.

Vem gör det? 
För att nå störst framgång är bred representation och tillit i den lokala samverkansprocessen viktigt. Styrkan ligger i den gemensamma planeringsprocessen. Ni som bor och verkar på orten gör det tillsammans och projektledaren finns som stöd och processledare. Här kan alla bidra; med sina kunskaper, särskild kompetens, sina händer eller andra resurser. I detta arbete kommer näringsliv, föreningar, idrotten, skolan, unga, gamla och alla däremellan få möjlighet att lämna idéer och förhoppningsvis kunna låna ut lite av sin tid.

 

 
Eva Lovén, projektledare Tre orter i samverkan – Hemse, Klintehamn och Roma

----------

Landsbygdsveckan 2023 är ett gemensamt initiativ från SLU, Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket. Detta är en helt ny nationell arena.

SV Gotland deltar i den i Landsbygdsveckan för att synliggöra allt spännande som händer på den gotländska landsbygden.

Denna vecka, 2-7 maj, är bara en av alla årets veckor där det pågår många arrangemang i våra samverkande föreningar.