Djur, natur & miljö

Kursbeskrivning


Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!Det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.Denna cirkel går på distans via Zoom. Länk till träffarna skickas via e-post. Studiematerial skickas per post innan kursstart.Målgrupp


I första hand för dig som bor i Kungsbacka kommun med omnejd. Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruksföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.Mål


Ny eller fördjupad kunskap om att underhålla diken, enskilt eller tillsammans i dikesföretag. Veta vad som gäller praktiskt och vad lagen säger om dikesunderhåll. Att kunna återstarta ett vilande dikesföretag.Innehåll


I Sverige har mark dikats ur under lång tid för att skapa jordbruksmark. Många dikesföretag skapades på 1800- och 1900-talet men de har nu fallit i glömska och behöver återuppstå. Studiecirkeln är ett sätt att få hjälp att kunna starta upp en aktiv styrelse i ett gammalt företag. I cirkeln tas även upp
• Hur man hittar gamla handlingar för samfällda diken
• Att bjuda in till stämma för dikesföretaget och styrelsens uppdrag
• Att sköta ett dike, öppet eller rörlagt och att planera för åtgärder
o Hur man vet vilka åtgärder som behövs, när bör de göras och hur ska det göras
o Vilka regler som gäller
o Entreprenad av underhåll, att tänka på och skriva avtal
• Hur hantera förändringar, vägar, bostadsområden mm som påverkar diket
• Vilka skyldigheter och rättigheter markägare har utmed ett dike, gentemot varandra
• Vad som gäller när fastigheter delas eller säljs
• Vad som gäller om markavvattning och miljöhänsyn
• Det egna diketStudiematerial


Häfte ”Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken” som är gratis för deltagare, tillkommer mer material som också är kostnadsfritt.Om kursledaren


Ann Tellander. Bor på en mindre gård utanför Kungsbacka, årets projekt där är uppstart av kantzoner, för att gynna t ex fältfågel. Har utbildning inom biologi, jobbat i skolan med ungdomar och vuxna. Fördjupning inom området "markavvattning för bättre odlingssäkerhet”. Har under 2018-2019 varit cirkelledare för dikeskurser i Halland och Västra Götaland.Övrig information


Studiecirklarna sker med på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.
När du gör en anmälan godkänner du:
De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten. Samt av Studieförbundet Vuxenskolan, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken. Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.