Djur, natur & miljö

Utbildning fisketillsyn

Om ni är intresserad av att utbilda er till fisketillsyningsmän eller uppgradera er utbildning så anmäl er här så kontaktar vi er för vidare information

Under mars 2018 beslutade Havs- och Vattenmyndigheten om ändrade regler gällande fisketillsynutbildningar. I korthet innebär förändringen att de som har förordnanden som går ut 2019-12-31 måste genomgå en vidareutbildning för att erhålla ett fortsatt förord-nande.
Jämtlands läns Fiskevattenägareförbund har under flera år anordnat utbildningar vilket även kommer att ske under 2019. Överenskommelse har träffats med Länsstyrelsen i Jämtlands län om att de vidareutbildningar som kommer att anordnas även kommer att innefatta grundutbildningen och kommer att genomföras vid samma kurstillfällen. Detta innebär alltså att om ni har nya personer som avser att söka ett helt nytt förordnande så möter det inget hinder att anmäla även dessa.
Antalet deltagare vid varje kurstillfälle kommer att maximeras till ca 15 deltagare, detta för att alla som vill kan komma till tals och ställa frågor. Om en utbildning fylls antals-mässigt så kommer ytterligare kurstillfällen att erbjudas. Vid för få anmälningar kan nå-gon av utbildningarna förläggas till ett senare tillfälle.

Anmälan om deltagande eller om ni har frågor kan detta göras till Jämtlands läns Fiske-vattenägareförbund, Bengt Henriksson, tel 070-214 42 15 eller via e-post: henrikssonbengt@telia.com. Anmälan via e-post skall innehålla uppgifter om förening, samt namn och adress och telnr till deltagare samt till vilken utbildning anmälan avser.

Mvh
Bengt Henriksson
Jämtlands läns Fiskevattenägareförbund