Beteendevetenskap

برای اول ی در اوایل سال 2021 ،تعدادی از والدین فاریس زبان همراه با ره بی را تجربه ن
فاریس زبان این دوره آموز
کردیم. بر اساس بازخوردیکه دریافتکردیم، این رویکرد ارزشمند و مفیدی برای والدین بوده است. بنابراین، برای
، مایلیم از مادران و پدران فاریس زبان دعوتکنیم تا به جلساتگروه
بیشب ر
ی
بار، با تجربه و آمادگ
ن
دوم ی ICDP که به
افزایش آگایه مربوط به رشد و توسعه فرزند کمک یم کند بپیوندند.
ب ی شما به عنوان والدین و فرزند شما تمرکزیمکند. این بر اساس ن ICDP برنامه ای است که بر تعامل مثبت و موثر
ر رابطه منحرص به فردی است که شما و فرزندتان دارید و به ایجاد تصویر مثبت و تجربیات
بهبشما در کنار فرزندتان
کمک یمکند.
اهداف ICDP عبارتند از:
• تروی ج درک مثبت از کودک
• والدین و فرزندان
تقویت تعامل مثبت ب ین
• تقویت ییککودک
سالمت ف بن
عالوه بر این، در طول 5 جلسه، ما با والدین دیگر مالقات خواهیم کرد و یم توانیم با یکدیگر بحث کنیم و ایده ها و
اک بگذاریم
ر
تجربیات خود را با یکدیگر به اشب .
اک بگذارید.
درطول جلسات ازشما انتظاریم رودکه سواالت خود را بربسید و تجربیات خود را با دیگران به اشب ر
مشارکت شما برای ما بسیار ارزشمند است !
ما سیع یم کنیم مثالهای کاربردی از امور روزمره کودکانمان مانند زمان خواب، غذا خوردن و بازی کردن ارائه دهیم. ما
ازطریق بازی های دو نفره
ن
نقش آفری یم آموزیم نن همچن ی
ر
و تمرین بیشب .
پشتیبان ن زبان اصیل این دوره "فاریس" خواهیم کرد
ن
است. با این حال، ما از بحث به زبان انگلییس و سوئدی ن ب .
گروه سنن 6 ساله )6-0 )کودکان صفر تا
تاری خ: چهارشنبه 10 نوام ب، 17 نوام ب، 24 نوام ب، 2 دسام ب)پنجشنبه( ، 8 دسام ب
19.00 تا 17:30 :زمان
Rådhusgatan 72, 831 34 Östersund مکان
ره بان: پریسا ستودگان & Raftsjö Erika
ییس ازطریق

یس ازطریق
ثبت نام در این دوره آموز این
https://forms.office.com/r/p0VLWKyF0a زیر انجام یم پذیرد.