Tillbaka

Förstudie om Frukt- och bärodling i Ragunda och Strömsund kommun

Syftet med detta Leader3sam-projekt (förstudie) är att undersöka möjligheter att sätta samman en grupp intresserade som vill ägna sig åt frukt- och bärodling samt förädling, i en del av landet som kanske inte är så starkt förknippad med frukt- och bärodling. 

Målet med förstudien är att skapa en intressegrupp kring odling och förädling av frukt och bär samt skapa en handlingsplan för ett framtida projekt.  

På lång sikt är målet att det framtida projektet ska ge kunskap och information om de olika odlingsmöjligheter som kan finnas inom leaderområdet, samt skapa kontakter mellan producenter av frukt och bär, leverantörer av adekvat utrustning, forskningsinstitut och branschorganisationer.  

Projektet består av en förstudie som genomför träffar med intresserade som djupintervjuas om kunskaper och behov. I förstudien ingår även föreläsningar hållna av föreläsare med specialkompetenser inom frukt- och bärodling. Projekttid aug 2017-okt 2018.