Verksamhet i Jönköping


Pågående projekt

Mötesplats Habo
I Habo bedriver SV tillsammans med Habo kommun en mötesplats för ortsborna. Mötesplatsen fungerar som ett samverkande organ mellan aktörer i kommunen som vill verka för en god integration. På mötesplatsen bedrivs undervisning i svenska, språkcafé och även många andra aktiviteter. Projektet löper ut 2018-06-30.

Projektledare: Jenny Lilja, jenny.lilja@sv.se 072- 921 83 27

Projekt fadderfamilj
I Jönköping bedriver vi tillsammans med kommunen Projekt Fadderfamilj. Insatsen syftar till att matcha ihop ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd med etablerade svenska familjer.

Projektledare: Jenny Lilja, jenny.lilja@sv.se 072- 921 83 27

Stresshantering för asylsökande
Hösten 2017 startades även cirklar i stresshantering för asylsökande. Att vara asylsökande i en främmande kultur är inte alltid lätt, och många upplever stress på olika sätt i situationen de befinner sig i. I kursen får deltagarna större förståelse för vad som händer i kroppen och varför man reagerar som man gör, samt knep man kan ta till för att kunna koncentrera sig bättre

Samhällsorientering för asylsökande
Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av informationen om det svenska samhället som ryms inom SO. Samtidigt ger det deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. Under sommaren 2018 startar vi upp kurser för asylsökande i ämnet samhällsorientering. Kurserna kommer erbjudas i flera kommuner i länet.

Demokrati för alla
Under våren 2018 bedriver SV och ABF studiecirklar för nyanlända och utrikes födda om valet i september. Projektet görs i samverkan med flera olika kommuner i Jönköpings län och syftar till att öka valdeltagandet och kunskapen om demokratin i Sverige. Projektet ägs av Nässjö kommun.

Samtliga projekt finansieras av Länsstyrelsen.

Kontaktpersoner:
Carin Lätth carin.latth@sv.se 036-290 64 39
Sara Dahl sara.dahl@sv.se 0380- 57 56 05


 

Annan verksamhet

Svenska för asylsökande
SV erbjuder kurser i svenska för dig som är asylsökande. Kontakta oss för mer info!

Föräldrars delaktighet
Studieförbunden har fått i uppdrag av regeringen att skapa verksamhet för föräldrar som har barn i svenska skolan och en av målgruppen är nyanlända. I studiecirklarna pratar vi om hur det svenska skolsystemet fungerar, vad skolan förväntar sig av dig som förälder och också vad du som förälder kan förvänta dig av skolan. Nu söker vi föräldrar som vill delta i insatsen och som vill vet hur man kan engagera sig i sitt barns skolgång.
 

Tidigare projekt

Trappsteget
Trappsteget är ett ESF-finansierat projekt i samverkan med Coompanion och Arbetsförmedlingen. Målet är att utrikesfödda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden. Detta kan ske genom praktik, studier eller att starta ett socialt företag. För mer information klicka på länkarna nedan.

http://jonkoping.coompanion.se/trappsteget/

http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Trappsteget-systemintegration/