Min Säkerhet

Min Säkerhet är ett projekt som vill öka egenmakt och säkerhet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning har en grundläggande kunskap om säkerhet.

Inför projektet Min Säkerhet har vi ställt oss frågor som:

 • Borde inte alla människor oavsett funktionshinder vara delaktiga i sin egen säkerhet och trygghet?
 • Kan vi utifrån varje människas förutsättningar skapa en säkerhetsutbildning där individen själv bidrar till sin egen och när det är möjligt andras säkerhet?

Svaren har vi inte än, men vi tycker att alla människor har rätt till att vara delaktiga i sina egna liv och sin egen säkerhet utifrån sina förutsättningar.

Tillvägagångssätt

Studieförbundet Vuxenskolan är projektägare och ansvarar för utbildningarna. SV har under projekttiden ett nära samarbete med räddningstjänst. 

De bidrar med sina kunskaper om: 

 • Hur man kan förebygga att en olycka händer.
 • Det här ska man göra om en risksituation uppstår.

Detta utgör grunden till utbildningen Min Säkerhet och Säkerhetsappen.

Genom täta återkopplingar med målgruppen har vi möjlighet att utforma ett målgruppsanpassat utbildningsmaterial med en tillhörande säkerhetsapp.

Våra 10 säkerhetsteman

 • Säkerhet hemma och på jobbet
 • Säkerhet i stadsmiljö och trafiken
 • Säkerhet i skogar och vid sjöar
 • Personlig säkerhet
 • Säkerhet på internet
 • Hjärt- och Lungräddning
 • L-ABCDE
 • Brandsäkerhet – Förebygga brand
 • Brandsäkerhet
  Rädda – Varna – Larma - Släck 

Under kursens gång lär sig deltagarna hur de kan förhindra att en olycka uppstår och hur de ska agera vid olika risksituationer. De får även utbildning i hur de ska använda säkerhetsappen.

För någon kan det t ex innebära att sätta sig själv i säkerhet. För någon annan kan det innebära att sätta sig själv i säkerhet och larma om det börjar brinna.

Utbildningarna sker i studiecirkelform.
Det innebär små grupper om 4 - 6 deltagare.
Då kan alla få komma till tals och ledaren kan ge det stöd som behövs för att deltagarna ska kunna ta till sig kunskaperna om säkerhet.

Vi kommer att genomföra 154 säkerhetskurser och nå c:a 700 personer ur de båda målgrupperna under projekttiden.

På vår webbsida kan du följa projektet, komma i kontakt med oss som arbetar i projektet och ställa dina frågor.

Varmt välkommen till Min Säkerhet!

Det är vi som arbetar i projektet Min Säkerhet.

Projektansvarig: Madeleine Svärd, SV

Projektledning: Madeleine Svärd, SV, madeleine.svard@sv.se 

Camilla Karlsson, SV, camilla.karlsson@sv.se

Materialutveckling: Anette Forssander, SV, Madeleine Svärd, SV, Anneli Johansson, Aniora Design.

Kursledare: Annelie Rådefjäll, SV och Helene Andersson, SV.

Genom projektstöd från Arvsfonden ges vi möjligheten att prova vår idé som ökar säkerheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning och NPF. Tack vare detta så kan vi även skapa en helt ny säkerhetsutbildning med tillhörande säkerhetsapp.

I projektet kommer vi ha ett nära samarbete med Räddningstjänst. De bidrar med sin unika kunskap.

I projektet samarbetar vi även med FUB.
 
Personer ur den egna målgruppen följer arbetet, deltar i styrgruppsmöten och kommer med sina synpunkter. På så vis bidrar de till att arbetet förs framåt i rätt positiva riktning.

Aktuellt i projektet Min Säkerhet

 • Studiebesök SOS-ALARM

  Den 5/6 besökte vi SOS-ALARM

  Läs mer
 • Kursledare Min Säkerhet

  Helene och Annelie är kursledare i Min Säkerhet på Höglandet. 

  Läs mer
 • Brandutbildning

  Brandutbildning för oss som arbetar i projektet. 

  Läs mer
 • Se alla nyheter