Min Säkerhet

Min Säkerhet är ett 3-årigt projekt som ökar egenmakt och säkerhet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Genom projektstöd från Arvsfonden har vi fått möjlighet att utveckla ett helt nytt studiematerial med tillhörande säkerhetsapp. Genom våra säkerhetsutbildningar vill vi öka trygghet, kunskap och säkerhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och NPF. 

Målet är att deltagarna efter avslutad säkerhetsutbildning har en grundläggande kunskap om säkerhet. Målet är även att öka delaktigheten och stärka självkänslan.

Inför projektet Min Säkerhet ställde vi oss frågor som:

 • Borde inte ALLA människor i samhället få vara delaktiga i sin egen säkerhet och trygghet?
 • Kan vi utifrån varje människas förutsättningar skapa en säkerhetsutbildning där individen själv bidrar till sin egen och när det är möjligt andras säkerhet?

Under projektet arbetar vi aktivt med dessa frågor och en del svar har vi redan idag. Vi tycker det är självklart att alla får rätt till ett livslångt lärande och ökad delatighet i samhället!

Tillvägagångssätt

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län är projektägare och ansvarar för säkerhetsutbildningar och studiematerial. SV har under projekttiden ett nära samarbete med Räddningstjänst.

De bidrar med sina unika kunskaper om: 

 • Hur man kan förebygga att en olycka sker.
 • Det här ska man göra om en risksituation uppstår.

Detta utgör grunden till utbildningen Min Säkerhet och Säkerhetsappen.

Genom tät återkoppling med målgruppen och genom samhällets utveckling uppdaterar vi regelbundet vårt utbildningsmaterial och säkerhetsapp. 

Våra säkerhetsteman:

 • Säkerhet hemma och på jobbet
 • Brandsäkerhet del 1
 • Säkerhet i stadsmiljö och trafik
 • Säkerhet vid skogar och sjöar
 • Personlig säkerhet - så undviker jag att bli lurad
 • Ekonomisk trygghet och säkerhet på internet
 • Terrodåd och extrema väder
 • L-ABCDE
 • Hjärt- och Lungräddning - HLR
 • Brandsäkerhet del 2 

Under kursens gång lär sig deltagarna hur man kan förhindra att en olycka uppstår och hur man ska agera vid olika risksituationer. De får även utbildning i hur man använder säkerhetsappen Min Säkerhet.

För någon kan det t ex innebära att sätta sig själv i säkerhet. För någon annan kan det innebära att sätta sig själv i säkerhet och larma om det börjar brinna. För en tredje kan det innebära att göra alla dessa saker samt att hjälpa någon annan. 

Säkerhetsutbildningarna sker i studiecirkelform.
Det innebär små grupper om 4 - 5 deltagare.
Då får alla komma till tals och kursledaren kan ge det stöd som deltagarna behöver. 

I projektet kommer vi att genomföra 192 säkerhetsutbildningar och vi når C:a 900 personer ur de båda målgrupperna under projekttiden.

På vår webbsida kan du följa projektet, komma i kontakt med oss och och ställa dina frågor.

Det är vi som arbetar i projektet Min Säkerhet.

Projektansvarig: Madeleine Svärd, SV

Projektledare: Madeleine Svärd, SV, madeleine.svard@sv.se 

Projektledare: Camilla Karlsson, SV, camilla.karlsson@sv.se

Materialutvecklare: Anette Forssander, SV, Madeleine Svärd, SV.

Kursledare: Annelie Rådefjäll, SV, Jenny Bergqvist, SV, Cecilia Lundberg, SV, Liridita Gashi, SV.

I projektet samarbetar vi med FUB, SOS-alarm, Polisen, MSB, Kvinnojouren, Brottsofferjouren och Missing People.
 
Personer ur den egna målgruppen följer arbetet, deltar i styrgruppsmöten och kommer med sina synpunkter. På så vis bidrar de till att arbetet förs framåt i en utvecklande och positiv riktning.

Varmt välkommen till Min Säkerhet!

Projektet finansieras med medel från Arvsfonden.

Aktuellt i projektet Min Säkerhet

 • Nu sprids Min Säkerhet i Sverige

  Vår tillägsansökan till arvsfonden är godkänd. Nu får vi möjlighet att köra fler säkerhetsutbildningar ute i landet!

  Läs mer
 • Reportage i tidningen Unik

  Deltagare i Min Säkerhet får besök av Magnus Carlstedt reporter på tidningen Unik.

  Läs mer
 • Min Säkerhet i SKL:s webbsändning

  Projektet Min Säkerhet medverkar i SKL:s webbsända nyhetssändning som gäller äldre och funktionsnedsättningsfrågor....

  Läs mer
 • Se alla nyheter