Tillbaka

Mer om Samtalskorten

Samtalskort om existentiella frågor - samtal som stärker frisk-, skydds- och hälsofaktorerna för ökad psykisk och fysisk hälsa

Vi är många som har tappat fotfästet i livet någon gång. Ofta händer det när vi ställs inför svårigheter, det kan handla om motgångar eller en förlust av något slag.

För att kunna möta livets utmaningar på ett så bra sätt som möjligt finns samtalskorten om existentiell hälsa – livsmod, livsglädje och livsmening. Korten utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att förhållningssättet till livet påverkar vår självskattade psykiska, fysiska och sociala hälsa.

Askarna med samtalskort omfattar åtta viktiga existentiella dimensioner. På baksidan av korten finns frågor som är ett stöd för att stärka livsmodet, livsglädjen och livsmeningen. Att samtala i grupp om dessa frågor har visat sig kunna öka deltagarnas självskattade hälsa, självkänsla och buffertförmåga vid svårigheter.

Att arbeta med samtalskorten

Alla samtalskort utgår från åtta dimensioner av existentiell hälsa, de dimensioner som - enligt WHO:s folkhälsoundersökningar - påverkar självskattad psykisk, fysisk och social hälsa på ett positivt sätt. 

Arbetet med de tre samtalskortlekarna går till på samma sätt. Ledaren hjälper deltagarna att förstå den dimension samtalet ska handla om. I en runda svarar deltagarna på de frågor som ställs: hur vi tänker, känner och handlar inom respektive dimension. 

Frågorna i de tre samtalskortlekarna är salutogena och lösningsfokuserade i olika grad. Målet med samtalskortens frågor är att deltagarna ska bli medvetna om sitt förhållningssätt inom respektive dimension och få möjlighet att hitta nya förhållningssätt - och vägar i livet - som stärker den självskattade psykiska och fysiska hälsan.

Som ett komplement till samtalskortens texter kan man utgå från bilder när man samtalar om de åtta existentiella dimensionerna Bilderna kan användas av alla – men passar extra bra för de som har svårt med text och läsning samt de som nyligen har börjat lära sig det svenska språket.

Fyra olika kortlekar

Samtalskort – livsmod, livsglädje, livsmening
De första samtalskorten skapades 2013 av metodutvecklare och samtalsterapeut Lena Bergquist och teol dr Cecilia Melder. De utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att förhållningssättet till existentiella dimensioner i livet har stor påverkan på den psykiska och fysiska hälsan.

Beskrivningen av dimensionerna och frågorna är salutogena och främjar reflektioner som skapar nya och konstruktiva förhållningssätt till de livsfrågor vi ställs inför. Studier och utvärderingar av gruppers arbete visar att även självkänsla, copingförmåga och motivation kan stärkas.

Samtalskort när livet utmanar – livsmod, livsglädje, livsmening
Dessa samtalskort skapades under 2016 och 2017. De utgår från den första samtalskortleken (se ovan), men språket är enklare och uttrycket inte lika salutogent. Korten passar bra inom vård, omsorg och stödverksamheter.  

Samtalskort när livet utmanar initierades av Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, utvecklingsenheten, Region Jönköping och sjukhuspräst Thomas Sjöberg, Sjukhuskyrkan Ryhov och utgår från deras erfarenheter av att arbeta med de första samtalskorten inom psykiatrin, Region Jönköping. 

Samtalskort – Frön till livsmod och livsglädje
De ”gröna” samtalskorten gjordes av Lena Bergquist år 2015 och utgår även de från de första samtalskorten (se överst). De åtta dimensionerna är beskrivna utifrån ett språk som associerar till naturen.

Frågorna på baksidan av korten handlar om hur du tänker och känner kring dimensionen samt hur du skulle kunna handla för att stärka din självskattade psykiska och fysiska hälsa.

Korten är laminerade och kan med fördel användas ute, de passar därför bra inom grön verksamhet (grön rehab, naturunderstödd terapi, promenader, pilgrimsvandringar etc).

En ask med bilder om existentiell hälsa
En ask med bilder där de 8 dimensionernas rubriker finns på baksidan av korten. Ledaren beskriver den existentiella dimensionen deltagarna ska arbeta med. Deltagaren väljer en bild som handlar om den existentiella dimensionen och den positiva känsla som deltagaren får av att titta på bilden. Deltagaren berättar hur hen tänker och känner inför bilden och hur hen kan handla för att få mer av den positiva upplevelsen.

Bilderna är ett komplement till de övriga samtalskorten och används med fördel till grupper som har svårt med text och läsning av olika skäl, samt de som nyss har börjat lära sig det svenska språket.

Har du frågor, kontakta Lena.bergquist@sv.se

Vill du beställa korten, kontakta: vastmanland@sv.se