Språk

Nybörjarkurs i svenska
прокрутите вниз для русского языка
Scroll down for English

Kursinnehåll
1. Presentationsövningar
2. Alfabetet
3. Lite grammatik
4. Muntliga övningar
5. Skriftliga övningar
6. Olika teman såsom: familjen, klädesplagg, yrken, att äta, hemmet, klockan, kalendern, årstider, väder, fritiden, barn och skola, hälsa.

Förkunskaper
Detta är en nybörjarkurs, inga förkunskaper i svenska krävs. För att kunna följa med i undervisningen måste du förstå antingen ryska eller engelska, eftersom ledaren kommer att använda dessa språk i utbildningen.
Denna kurs finansieras av projektmedel och är endast öppen för personer som är asylsökande.

Material
Svenska för nybörjare

Kursledare
Irina och Christer Freij. Ledarna talar svenska, ryska och engelska.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare finns fler svenskakurser och språkcaféer som du kan anmäla dig till.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse via epost före kursstart. Vi planerar att träffas varje onsdag klockan 9.00-12.30, med 30 minuters paus cirka klockan 10.30-11.00. Uppehåll v.44. Totalt 15 träffar. Det är gratis att vara med, men platserna är begränsade. Därför vill vi gärna att du verkligen kommer på träffarna om du har anmält dig. Välkommen!
Denna kurs finansieras av projektmedel och är endast öppen för personer som är asylsökande.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildningar.

Начальный курс шведского языка

Содержание курса
1. Упражнения на презентации
2. Алфавит
3. Немного грамматики
4. Устные упражнения
5. Письменные упражнения
6. Различные темы, такие как: семья, одежда, занятия, еда, дом, часы, календарь, времена года, погода, отдых, дети и школа, здоровье.

Предыдущие знания
Это курс для начинающих, никаких предварительных знаний шведского языка не требуется. Чтобы иметь возможность следить за обучением, вы должны понимать либо русский, либо английский, так как ведущий будет использовать эти языки на обучении.

Материал
Шведский для начинающих

Руководитель курса
Ирина и Кристер Фрей. Руководители говорят на шведском, русском и английском языках.

Возможности развития
Для тех из вас, кто хочет пойти дальше, есть еще курсы шведского языка и языковые кафе, на которые вы можете записаться.

Хорошо знать
Перед початком курсу ми надішлемо вам запрошення електронною поштою. Плануємо зустрічатися щосереди з 9.00-12.30, з 30-хвилинною перервою близько 10.30-11.00. Пауза v.44. Всього 15 ударів. Приєднатися безкоштовно, але кількість місць обмежена. Тому ми б хотіли, щоб ви дійсно приходили на зустрічі, якщо ви записалися. Ласкаво просимо!
Цей курс фінансується за кошти проекту та відкритий лише для людей, які є шукачами притулку.

Мы стремимся поддерживать высокое качество наших курсов. Группы небольшие, и нашим лидерам постоянно предлагается обучение лидерству.

Beginner course in Swedish

Course content
1. Presentation exercises
2. The alphabet
3. A little grammar
4. Oral exercises
5. Written exercises
6. Different themes such as: family, clothing, occupations, eating, home, clock, calendar, seasons, weather, leisure, children and school, health.

Previous knowledge
This is a beginner's course, no previous knowledge of Swedish is required. To be able to follow the teaching, you must understand either Russian or English, as the leader will use these languages ​​in the training.
This course is financed by project funds and is only open to people who are asylum seekers.

Material
Swedish for beginners

Course leader
Irina and Christer Freij. The leaders speak Swedish, Russian and English.

Development opportunities
For those of you who want to move on, there are more Swedish courses and language cafés that you can sign up for.

Good to know
We will send you an invitation via email before the start of the course. We plan to meet every Wednesday from 9:00-12:30, with a 30-minute break around 10:30-11:00. Pause v.44. A total of 15 meetings. It is free to join, but places are limited. Therefore, we would like you to really come to the meetings if you have signed up. Welcome!
This course is financed by project funds and is only open to people who are asylum seekers.

We strive to maintain high quality in our courses. The groups are small and our leaders are continuously offered leadership training.