Lättläst version saknas

SV Kronoberg och ekologisk hållbarhet - tematiskt uppdrag inom Region Kronoberg

Nuläge 
Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga. 

Vi vill vara den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle. 

Visionen kan bara bli verklighet om vi omvandlar den till praktisk handling i vardagen. För att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle måste vi ha ekologisk hållbarhet. Vi behöver tänka ekologisk hållbarhet i varje del av vår verksamhet.  

Vi har åtta kontor i Kronobergs län, ett i varje kommun. Därifrån utgår vår verksamhet som äger rum på många fler platser än bara i våra egna lokaler. 11 personer är anställda tjänstemän i nuvarande organisation och har sina arbetsplatser på de åtta kontoren. X antal unika cirkelledare möter våra cirkeldeltagare. X antal föreningar har möten, sammankomster och verksamhet via oss. X antal kulturarrangemang äger rum årligen i länet genom oss. X antal personer tar sig till våra cirklar, möten, kulturarrangemang gåendes, via cykel, buss, tåg, häst eller bil. Vi vet inte hur många kaffekoppar som dricks eller hur stor mängd sopor eller papper vi gör av med på ett år. Inte heller hur många mil som körs eller varifrån varorna vi köper in har fraktats. På alla kontoren försöker vi källsortera, vi har ekologiskt kaffe och vi tycker att vi är väldigt ”gröna” då vi erbjuder cirklar inom skog, natur och miljö. Biodling, motorsågskörkort, hundkurser, vegetarisk matlagning, vinterodling…väldigt mycket av vårt kursutbud och våra kulturarrangemang och föreläsningar har en koppling till natur och miljö. Vi bidrar till hållbar utveckling genom att bediva verksamhet inom områdena; kultur, folkhälsa, social ekonomi och miljö.  

 

Samarbeten 
SV har LRF, Centerpartiet och Liberalerna som grundorganisationer. Medlemmar är Afasiförbundet, Bygdegårdarnas Riksförbund, Förbundet Vi Unga, Sveriges Biodlares Riksförbund och Sveriges Pensionärsförbund med flera. Utöver det har vi en lång rad samverkande organisationer som vi bedriver projekt och verksamhet ihop med. Det innebär att vi når väldigt många människor med de insatser vi gör och därmed har en möjlighet att göra en verklig skillnad när vi väljer att jobba med ekologisk hållbarhet. Ett konkret exempel är samarbetet med Miljö Linné och Refarm som fr.o.m. våren 2019 slagits ihop till Refarm Linné. De  har som främsta uppgift att sprida kunskap och inspiration för att göra vår del av världen mer hållbar inom matproduktion m.m. Ett annat är den ideella föreningen Dramatörerna som genererar massor av studietimmar och kulturarrangemang varje år. Genom vårt upparbetade samarbete har vi möjlighet att nå och påverka alla deras medlemmar när det gäller ekologisk hållbarhet. Samma sak med Funkibator, Biodlarföreningarna, hembygdsföreningarna osv. Vi har verkligen kanaler och kontakter som vi kan använda i arbetet.   

 

Insatser under året  
1. Satsning på digitalisering och höjda kunskaper om de digitala verktygen 

För att arbeta mer ekologiskt hållbart, men också för att öka de digitala kunskaperna och ge fler möjligheter att ta del av vår verksamhet, satsar Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg på att använda digital teknik och metod i olika sammanhang som ett komplement till den fysiskt närvarande verksamheten. Konkret kan det vara frågan om att direktsända föreläsningar via Youtube, länka förinspelade program inom t ex föreläsning, musik, teater - dessa kan vara både med bild och ljud, men också enbart ljud (radiopoddar). På detta sätt ger vi möjlighet att ta del av vår verksamhet var man än befinner sig och när det passar den som är intresserad. Genom att Studieförbundet Vuxenskolan använder sig av digital teknik blir konsekvensen att den digitala kunskapsklyftan minskar. För att kunna a del av den digitala verksamheten krävs att var och en ökar sina digitala och tekniska kunskaper. 

Under 2019 kommer samtliga medarbetare och förtroendevalda att utbildas i hur man kan arbeta mer med de digitala verktygen vi har. Vi kommer under året även att utbilda cirkelledare och andra intresserade från våra medlemmar och samverkansparter i digitala verktyg och digital pedagogik 

 1. Genomlysning av kontorens källsortering  

Vi kommer under första halvåret 2018 att systematiskt se över hur samtliga kontor och hyrda kurslokaler arbetar med källsortering i praktiken. I de fall där vi ser förbättringsmöjligheter kommer dessa att vidtas. Det kan t.ex. handla om ändrade rutiner, utbildningsinsatser eller införande av annan teknik. På varje kontor skall det finnas en särskilt utsedd person med huvudansvar för källsortering och återvinning. Vi kommer särskilt att beakta hur detta kommuniceras ut till dem som vistas i våra lokaler.  

 1. Genomlysning av inköpen 

Vi kommer att undersöka hur vi handlar kontorsmaterial, livsmedel, kemtekniska produkter, textilier och annat i syfte att kunna välja närproducerat och/eller ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt. När vi vet hur våra inköp ser ut kommer vi att upprätta kriterier för hur vi handlar som skall införas senast 2020. Vi kommer att ha tre personer som gemensamt ansvarar för att granska alla åtta kontors inköp. 

 1. E-listor 

Vi kommer att ha e-listor som första alternativ vid alla studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildning. I vår verksamhetsplan står detta inskrivet som standard. De cirkelledare som avböjer e-listor av olika skäl skall erbjudas stöd i att hantera e-listor.  

 1. Minimera plast och engångsartiklar 

Vi kommer under en tvårsperiod att byta ut köksredskap i plast och engångsartiklar och ersätta dem med andra alternativ som i lägre grad belastar miljön.  

 1. Uppmana till och underlätta samåkning 

Vi kommer att uppmana till samåkning vid alla möten, cirkelträffar, utbildningar och andra sammankomster. Detta gäller såväl anställda som ideellt arbetande och deltagare i vår verksamhet. Vi kommer aktivt att leta efter en digital lösning som hjälper människor att hitta samåkningsmöjligheter till våra verksamheter, eventuellt kan här finnas möjlighet att göra ett projekt kring detta och söka medel för innovation.  

 1. Planera för ekologisk hållbarhet 

När vi hyr nya lokaler eller utveckla våra gamla skall vi hela tiden ha med ekologisk hållbarhet som ett grundkrav vid planering. Det kan handla om att sätta upp ladd-stolpar, att lokalisera sig så att det går att åka buss till platsen, att anpassa tider efter lokaltrafik, att välja hållbara material vid inredning och byggnation/ombyggnation, att återanvända och köpa begagnat istället för nytt osv. Kunskapen inom området ökar hela tiden och vi är ett studieförbund vars uppdrag handlar om att hela tiden ha och sprida kunskap. Vi kommer under året att ta fram en checklista i samråd med andra samverkansparter hur och vad vi skall tänka på vid all planering.  

 1. Integrera vår ekologiska hållbarhetsarbete i vår kommunikation 

Vi kommer att ha med information om vårt arbete med ekologisk hållbarhet i kallelser, marknadsföring och utbildningar fr.o.m. halvårsskiftet 2019.  

 1. Minska pappersförbrukningen 

Vi kommer att skriva ut dubbelsidigt när det är ändamålsenligt och i så stor utsträckning det går låta bli att skriva ut dokument som inte behöver finnas i pappersform. För att kunna följa upp detta måste vi under första kvartalet ta fram siffror på hur mycket kontorspapper vi köpte in 2018 och därefter hålla koll på hur förbrukningen ser ut 2019.  

 1. Verka för det lokala skafferiet 

Genom att bedriva cirklar i småskalig produktion såsom biodling, småskalig djurhållning, fruktodling, fiskodling och ekologisk mat bidrar vi till årets tematiska utvecklingsuppdrag.  

 

Mål och resultat 
För att göra det så enkelt som möjligt för alla att följa upp och se hur det går har vi följande mål för 2019 som följs upp och stäms av minst en gång i kvartalet: 

 1. Antal genomförda aktiviteter för att höja den digitala kunskapen 

 1. Antal medarbetare, förtroendevalda, cirkelledare, personer från samverkande organisationer som deltagit i kompetenshöjningsinsatserna 

 1. Rapport från källsorteringsansvariga på varje kontor om hur det går 

 1. Rapport från inköpsansvariga och förslag på inköpspolicy senast september 2019 

 1. Mål minst 95% e-listor vid 2019 års utgång 

 1. Checklista för planering och ombyggnation/byggnation klar senast december 2019 

 1. Kopieringspappersinköpen skall ha minskat med minst 30% från tidigare år vid utgången av 2019 

 1. Uppföljning av hur många aktiviteter inom det lokala skafferiet-konceptet vi har 

 1. En gång i månaden skall punkten Ekologisk hållbarhet lyftas på ett veckomöte.  

 

 
Utvärdering 
Resultatet av det tematiska utvecklingsuppdraget särredovisas inte utan ingår i 2019 års verksamhetsberättelse.