ADR 1.3 - utbildning

ADR 1.3 - utbildning

Data & IT

För all transport av farligt gods erfordras goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten, det finns även fastställda regler om vilken utbildning delaktiga i en farligt gods transport ska ha.
ADR 1.3-utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg, t ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller annan hantering av farligt gods. En ADR 1:3 utbildning skräddarsys efter det man jobbar med.
Personer vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods ska ha fått utbildning om bestämmelserna för transport av sådant gods, anpassad efter deras ansvarsområden och arbetsuppgifter, i överensstämmelse med kapitel 1.3.
Detta krav gäller exempelvis personal som är anställd av transportören eller avsändaren, personal som lastar eller lossar farligt gods, personer som skriver transporthandlingar.

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning:
* Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3
* Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn – ADR Grund
* Transportera och hantera dynamit – ADR Grund och Klass 1
* Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3
* Åka och hämta mer bränsle till röjsågen – ADR 1.3
* Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3

Intyg erhålls efter genomförd utbildning. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.
Samtliga utbildningar genomförs av instruktör godkänd av MSB, (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).
Fika ingår under utbildnings dagen.

Sista anmälningsdagen 26/2!