Tillbaka

Dialogträff i Örebro

Projektet blev inbjudna av Region Örebro län till att medverka under två aktörsdialoger inför en kommande regional handlingsplan för kompetensförsörjning. Den kommande handlingsplanen kommer att färdigställas under 2019.

Samtal fördes med olika aktörer i länet om hur vi kan samverka för att möta efterfrågan på arbetskraft inom olika yrkeskategorier och behovet av anpassade yrkesutbildningar. Under dagarna lyftes bland annat bristen på arbetskraft, arbetsgivarens behov våra olika utbildningar och liknande ämnen. 

Syftet med dessa dagar var att ta till vara det som är bra och att tänka nytt där det behövs förändringar. Dagarna var bra och projektet fick aktivt medverka i gruppdialogerna, vilka blev intressanta då vi var olika aktörer som bidrog med olika erfarenheter. Vi har en resa att göra angående kompetensförsörjning i regionen och denna resa kan vi inte göra själva utan vi måste alla samverka.

I bild (fr. vänster):
Anna Eriksson, delprojektledare Matchning mot jobb och Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare kompetensförsörjning, Region Örebro län