Tillbaka

Vi gör folkbildningen tillgänglig för unga

Vi ser insatser riktade till unga som en social investering i framtiden, både för individen och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är tätt sammankopplat med deras tillgång till välfärd och inflytande i samhället. Unga vuxna som varken studerar eller arbetar riskerar att hamna i ett utanförskap. Vi vill därför möta dem och erbjuda en trygg plattform där de kan utveckla sitt självförtroende, motivationen och viljan att skapa framtidsplaner.

Vi vill bidra till ett inkluderande fritidsliv där unga har möjlighet att påverka innehållet i, och delta i, fritidsaktiviteter. Vår ambition är att använda folkbildningens pedagogik för att öka deras kunskaper om exempelvis demokrati, samt att skapa trygga mötesplatser där de kan utvecklas i gemenskap med andra.

Vi använder folkbildningens pedagogik för att
stärka och utveckla unga!

UNDER 2019 VILL SV ÖREBRO LÄN

  • Skapa förutsättningar för unga vuxna att utöva demokrati och inflytande i samhället.
  • Attrahera fler unga att delta i folkbildningsverksamhet genom nya arbetssätt och mötesplatser.
  • Stödja unga vuxna som vill bilda nya föreningar och/eller engagera sig i befintligt föreningsliv.
  • Utveckla nya samarbeten med andra aktörer som arbetar med unga vuxna. 

Bildkälla: Lindísima - Linda Broström/www.lindisma.se