1: Kartläggning av arbetsgivarens behov

Vi kartlägger arbetsgivarens behov av arbetskraft och kan erbjuda kompetensutveckling för både arbetsgivare och anställd.

Kontakten med arbetsgivaren är viktig för att inventera behovet av arbetskraft och för att få reda på vilken kompetens som efterfrågas. Det är ett viktigt steg för att kunna lägga en god grund för en lyckad matchning.

2: Kartläggning av arbetssökandes kompetenser

Vi kartlägger den arbetssökandes kompetenser genom djupintervjuer. Intervjuerna bidrar till att de börjar fundera över hur de kan dra nytta av sina tidigare erfarenheter och vad som driver dem, samtidigt som vi får möjlighet att hitta en arbetssökande som matchar arbetsgivarens behov.

  • Intervjuerna är relationsskapande och bygger ett förtroende samtidigt som vi får förståelse för hur vi bäst kan rusta individen.

  • Vi stöttar individen inför och under praktik och anställning, stödet anpassas efter individuella behov och förutsättningar.  

3: Kompetenshöjande insatser

Vi erbjuder skräddarsydda kurser i bland annat svenska, samhällskunskap datakunskap och trafikkunskap, samt yrkesspecifika kurser som exempelvis motorsågs- och röjsågskörkort. Syftet är att höja den arbetssökandes kompetens, och därmed öka möjligheten till att matcha arbetsgivarens behov.

Vi vet att språket är en viktig nyckel och i våra kurser i studiecirkelform lärs språket ut med folkbildningens unika pedagogik som har fokus på det gemensamma lärandet, vilket har visat sig väldigt effektivt. 

4: Matchningsmöten arbetsgivare och arbetstagare

Vi anordnar mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetstagare där de får möjlighet att ställa frågor till varandra. Matchningsmötet bygger på kartläggningen av arbetsgivarens behov och arbetssökandens kompetenser.

Vi genomför också uppföljningsmöten där Arbetsförmedlingen går igenom regelverk och överenskommelser inför praktik och anställning.

5: Stöd och uppföljning

Vi följer arbetsgivare och arbetssökande från kartläggning till matchning, praktik och anställning. Vi erbjuder båda parter ett individanpassat stöd och arbetar med enskilda intervjuer för att kunna ge stöd och vägledning utifrån behov.

 

 

Modellens ursprung

Matchningsmodellen har tagits fram genom vårt projekt "Matchning mot jobb […]" som vi har drivit i två omgångar; 2017 och 2018–2020, med finansiering från Tillväxtverket.