Anmälningsvillkor

Allmänna villkor - Anmälningsinformation


Information om betalningsrutiner

SV följer Distansavtalslagen. Vi har dock genom en överenskommelse mellan Konsumentverket och Folkbildningsförbundet speciella regler anpassade för den typ av verksamhet vi bedriver.

____________________________________________________________

Anmälan
Anmälan är bindande. Du har rätt att återta din anmälan genom att meddela oss skriftligt inom 14 dagar från den från dag då du anmälde dig. Du behöver inte ange skälen till att du vill ta tillbaka din anmälan men du måste själv kunna visa att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan/vill delta. Återtar du din anmälan efter 14 dagar från det du anmälde dig, men före cirkelstart debiteras du en administrativ avgift. Avbryter du ditt deltagande efter studiecirkeln har startat är du skyldig att erlägga full deltagaravgift. Vi kan ibland tvingas ställa in en cirkel före cirkelstart om t ex. deltagarantalet är för lågt. Du har då rätt att återfå hela den avgift du har betalat. Om studiecirkeln skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att avbeställa studiecirkeln och återfå hela den erlagda cirkelavgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för cirkelsammankomsterna.

Kallelse med information om plats, tid och eventuell annan information du behöver veta kring studiecirkeln får du skriftligt i god tid innan första sammankomsten.

Deltagaravgiften skall vara betald senast till cirkeln har påbörjats eller enligt de betalningsvillkor som finns angivna på inbetalningskort/fakturan. Inbetalningskort får du i samband med kallelsen. I vissa fall kan delbetalning erbjudas.

Vid påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift. Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i kursavgiften om inget annat anges.

En studietimme är 45 minuter.

Intyg kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

____________________________________________________________

Rabatter

Vid eventuella avtalade rabatter måste detta meddelas vid anmälan för att rabatten ska gälla. Olika rabatter och erbjudanden kan inte kombineras.

____________________________________________________________

Försäkring 

Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under cirkeln. Tveka inte ta kontakt med oss om du har några frågor inför eller under studietiden.

____________________________________________________________ 
Reklamation 

Motsvarar inte cirkeln vad som avtalats enligt beskrivning gäller konsumenttjänstlägens regler om fel i tjänst.

____________________________________________________________

Information enligt PuL (Personuppgiftslagen)

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Uppgifterna kan vi också komma att använda för att sända dig information om kommande verksamhet. Information kommer givetvis inte kunna användas av andra än SV, Studieförbundet Vuxenskolan. Vänligen meddela oss skriftligen om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter.

____________________________________________________________

Personnummer

SV, Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet bedrivs till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd har hand om registret. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Utöver Folkbildningsrådet och SCB enligt ovan kommer ditt personnummer inte att kunna användas av några andra än SV, Studieförbundet Vuxenskolan. Om du av någon anledning trots detta inte kan eller vill uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med den SV-avdelning som arrangerar studiecirkeln eller arrangemanget. Avdelningens kontaktuppgifter hittar du uppe till höger på den sida med arrangemangsinfo där du klickar dig vidare till anmälningsformuläret.

Vad som ovan sagts om "studiecirklar" gäller också kurser, föreläsningar och andra arrangemang som genomförs av SV.