Transport, Övrigt

Kursen ger dig fullständig teoretisk behörighet för flygcertifikat för klassen UL. Det innefattar både vanliga roderstyrda ultralätta flygplan, gyrokopter samt trike.

Inga som helst förkunskaper krävs, men du får vara beredd på att lägga ner en hel del tid för studier. I priset ingår medlemsavgift i klubben för första året, teorilektionerna, allt kursmaterial, prov, samt även flygplanshyra för de tre första flyglektionerna.

Teo­ri­ut­bild­ningen för ult­ralätt flyg­cer­ti­fi­kat är i prin­cip iden­tisk med utbild­ning för allt annat pri­vat­flyg, med sär­skild ton­vikt på de ele­men­ten som är mest rele­vanta för ult­ralätt flyg­ning, exem­pel­vis låg­höjdsna­vi­ge­ring med karta utan hjälp av radiofyrar.

I utbild­ningen avhand­las föl­jande ämnen:

· Flyg­tek­niska ämnen – hur ett flyg­plan, dess motor och instru­ment fun­ge­rar, enkla tekniska lektioner samt en del grundläggande aerodynamik

· Fly­go­pe­ra­tiva pro­ce­du­rer – ett brett ämne som exempelvis täc­ker hur flyg­plat­ser och flygledning fun­ge­rar och vilka reg­ler det finns för luftfarten

· Flyg­ra­di­o­te­le­foni – hur man pra­tar med flyg­le­dare och med andra pilo­ter i luf­ten via flygradion

· Människans begränsningar – hur män­ni­skans sinnen fun­ge­rar och hur olika psykologiska faktorer påverkar de beslut som en pilot fattar under flygning

· Mete­o­ro­logi – grund­läg­gande kun­skap om hur olika väderfenomen påver­kar flygningen, samt hur man utnyttjar flyg­vä­der­pro­gno­ser och liknande för att planera sin flygning

· Navi­ga­tion – om karta, kom­pass, GPS, samt hur man pla­ne­rar och genom­för sin flyg­tur inklusive bränsle– och flygtidsberäkningar

Utbildningen från nybörjare till certifikatet i handen tar för de flesta mellan nio månader till ett år. Därefter får du ge dig upp i det blå, alldeles ensam eller med en kompis som passagerare. Om du vill, kan du besöka andra flygklubbar runt om i Sverige, delta i flygtävlingar eller genomföra flygturer tillsammans med dina nya flygkompisar till något trevligt resmål som Gotland, Stockholm eller Læsö.

Kursledare: Thomas Kolb, tel 0762-138 131
Websida: www.bufk.nu