Djur, natur & miljö

Observera att detta är en intresselista.

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du
andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark
inom ett dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!
I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att
odla på åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge
och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv
som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå
att bedriva jordbruk i vår bygd.

Studiecirklarna sker med på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s
landsbygdsprogram


När du gör en anmälan godkänner du:
De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna
aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering
av aktiviteten. Samt av Studieförbundet, LRF och Jordbruksverket för
administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och
öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken. Uppgifterna
behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters
arkivhantering.

Observera att detta är en intresselista.