Uppdragsenheten

Spira
Spiras föregångare Substral startade 1999 som ett Mål 3-projekt och bekostades med EU-medel. Från och med år 2000 blev verksamheten stadigvarande och Borås Stad tillsammans med Arbetsförmedlingen har sedan dess anslagit medel till driften. Under 2018 tecknades ett nytt samarbetsavtal med Borås Stad och bytte därmed namn till SV Spira

Målgruppen i Spira är långtidsarbetslösa personer med invandrarbakgrund och verksamheten består i huvudsak av språkträning på olika nivåer. Studierna omfattar svenska språket (uttal, skrift, läs- och hörförståelse och grammatik) samt geografi, matematik och arbetsmarknadskunskap.

Samtliga deltagare erbjuds friskvård i såväl teori som praktik. Vi försöker även ge deltagarna en inblick i hur skola, arbetsförmedling, försäkringskassa, sjukvård mm fungerar. 

Stor vikt läggs vid omvärldskunskap där aktuella lokala och globala händelser tas upp och diskuteras. Vi gör studiebesök och bjuder regelbundet in föreläsare och informatörer från olika verksamheter, instanser och organisationer inom Borås kommun.

Målet är att deltagarna ska komma vidare i utbildning som i sin tur skapar möjligheter till egen försörjning. 

På Spira kan man vara inskriven upp till 1 år.

Compass
Compass ska vara det självklara valet för arbetsprövning, arbetsträning och coachning till praktik och arbete. Vår verksamhet skall präglas av övertygelsen om allas lika värde. Vårt mål är att deltagaren ska vara nöjd med den hjälp och det stöd han eller hon får på Compass. Samt känna att han eller hon får mer energi, ökad självinsikt och en högre motivation. 

Compass verksamhetsidé är att erbjuda arbetsprövning, arbetsträning och coachning både enskilt och i grupp. Vi hjälper människor att nå sina mål på arbetsmarknaden. Compass erbjuder i dag 50 årsplatser som nyttjas av Arbetsförmedlingen samt i viss mån även Försäkringskassan. SV erbjuder genom verksamheten Compass ett verktyg för arbetsträning och arbetsprövning. 

Arbetsstationerna i det dagliga, praktiska arbetet utgörs av montering, packning och avsyning, där lego uppdragen kommer från näringslivet i Sjuhärad. I verksamheten erbjuds även friskvårdsaktiviteter och en datasal för jobbsökningsaktiviteter. 

Med arbetsträning menas att man skaffar sig rutiner genom arbetet på Compass. Personer i behov av arbetsträning kan ha varit borta från arbetslivet en längre period eller har i vissa fall aldrig kommit in på arbetsmarknaden och har därmed aldrig haft någon egentlig struktur i livet som omfattar arbete. Målgrupperna varierar starkt. 

Information och inskrivning: 
Samordnare/Arbetsledare Louise Christensson växel: 0771-502020