Beteendevetenskap

Denna utbildning vänder sig till dig som funderar på att adoptera. Kursen ger dig en grund för ditt beslut om att adoptera och förmedlar baskunskaper om barns behov och rättigheter, föräldrars ansvar och skyldigheter samt regelverket som gäller adoptioner. Vi går igenom adoptivbarnens särskilda behov samt i detalj om hur hur en adoption går till. Studiematerialet ger möjligheter till reflektion över valet att bli förälder till barn som redan finns.

Den som vill adoptera ett barn internationellt måste gå en obligatoriskt föräldrautbildning. Det är socialnämnden i din kommun som ansvarar för att anvisa dig en som är lämplig. Innan du anmäler dig till utbildningen bör du haft telefonkontakt med familjerättsbyrån i din hemkommun och fått godkännande från denna.Mål

Deltagarna ska ges kunskaper om adoptivbarnens särskilda behov samt kunskap om hur en adoption går till. Deltagarna ska kunna känna igen och vara förberedda på olika situationer som kan uppstå under barnets uppväxt och vara införstådda med var de kan söka hjälp om svårigheter skulle uppstå. Deltagarna ska ges möjlighet att nå insikt i de särskilda krav som adoptivföräldraskapet ställer och göra en bedömning av sin egen förmåga och beredskap att kunna hantera dessa.Innehåll

·1 Internationell adoption: Historiskt perspektiv, Etiska dilemman, Regelverket för internationella adoptioner och information om hur en adoption går till.

2 Barns utveckling: Växelverkan mellan arv och miljö, Anknytning, Språkutveckling, Att bli övergiven tidigt i livet.

3 Barnen: Anledningar till att barn lämnas, Barnets bakgrund, Barn behöver trygghet, Feriebarn och nationella adoptioner.

·4 Att bilda familj : Att bli adoptivförälder, Ofrivillig barnlöshet, Barnlösheten och relationerna samt Att välja att adoptera.

5 Att möta barnet : Att vänta och att förbereda sig, Hur förbereds barnen?, Att ta emot barnet, Vistelsetiden, Att hjälpa barnet att knyta ihop livet före och efter adoptionen samt Språkbytet.

·6 Den första tiden tillsammans: För barnet förändras hela världen, Att vara nybliven förälder, Reaktioner och beteenden, Exempel på barns reaktioner och hur de kan förstås, Att bli förälder till ett barn som upplevt förluster,

7 Att vara en adoptivfamilj: Livsloppsperspektiv, Diskriminering, Adopterades ursprung, Öppenhet i adoptivfamiljen, Adoptionstriangeln, Återresor, Att ge sitt barn allt stöd det behöver samt Var kan man få hjälp?Arbetssätt

Kursledarens genomgångar varvas med övningar och stort utrymme lämnas för diskussioner i helgrupp eller i smågrupper, även kursmaterialets värderingsövningar används. Filmvisning förekommer
för att förtydliga och exemplifiera kursmaterialet. Inbjudna gäster med egna erfarenheter av adoptionsprocessen är ett inslag i utbildningen. Kursledarna har tystnadsplikt. Kursintyg utfärdas efter kursens slut.


Litteratur/Material

På regeringens uppdrag har MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) i samråd med Socialstyrelsen tagit fram ett studiematerial för föräldrautbildningen.
En länk till boken hittar du här: https://www.mfof.se/download/18.7a15f94516e8e25421b19351/1574934926268/foraldraskap-genom-adoption.pdf
- observera att du bör ha läst materialet till första kurstillfället. Ladda ner utbildningsmaterialet


Vänligen observera att boken bara finns som digital version och ej i bokformat.Vår kursledare Christina Apell har

- beteendevetenskaplig grundutbildning (lärarutbildning) och stor erfarenhet av att leda grupper liksom gedigna pedagogiska kunskaper.

- mångårig erfarenhet av föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar och ingående kunskaper i de olika områden som behandlas i studiematerialet, liksom om hur en medgivandeutredning går till.

- följer föräldrautbildningsmaterialet och fördjupar sig i vissa områden som t.ex. anknytning och livet på barnhem.

- tar kontinuerligt del av utvecklingen inom adoptionsområdet samt deltar i vidareutbildningar i MFoFs regi.

Frågor: marie.olsson@sv.se