Spanska fortsättning, konveration B1

Spanska fortsättning, konveration B1

Språk

Spanska B1, Fortsätt övningen med det spanska språket. Här håller vi igång talet genom att ha diskussioner om olika ämnen för att öva och bli bättre tillsammans.

Förkunskaper
Du kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Du kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sätt problemfritt. Du kan uttala dig klart och detaljerat om ett stort antal varierande ämnen, kan förklara din ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar.