Tillbaka

Projekt - Demokratiskolan

Projektbeskrivning Demokratiskolan

Bakgrund
Vi Unga har i sitt arbete fått en nära inblick i unga nyanländas vardag genom uppsökande verksamhet i skolor, på fritidsgårdar, i kontakt med etniska föreningar och andra sammanhang där målgruppen finns representerad. Det vi fått erfara genom detta är att de unga gärna organiserar sig men att få har den kunskap och det stöd som krävs för att driva en förening. Det finns ett stort kunskapsunderskott som vi kan överbrygga genom att mycket aktivt stödja dessa unga i sin organisering, hjälpa dem att bilda egna föreningar och aktivt finnas med i bildandet och de första åren. Många av föreningarna är/blir etniskt homogena men genom att organisera sig under ett delregionalt paraply och delta i utbildningar, träffar och lägeraktiviteter mm. får ungdomarna möjlighet att träffa såväl andra unga utrikesfödda som unga födda i Sverige. Fokus för utbildningar och läger planeras vara föreningskunskap och demokrati: vad gör de olika funktionärerna i en förening, hur fungerar ett demokratiskt möte, hur organiseras en aktivitet så att alla känner delaktighet, medansvar och dylik kunskap. Ungdomsförbundet Vi Unga är verktyget för detta.

Om projektet
Projektledaren började arbeta med projektet i mitten av januari 2020 och slutdatum är satt den sista oktober 2022, projektledarens anställning sträcker sig fram till maj 2022.

Projektet finansieras av Leader Nordvästra Skaraborg genom pengar från Europeiska Socialfonden. Projektägare är Studieförbundet Vuxenskolan. Vi Unga fungerar som samverkanspart.

Projektet bedrivs i kommunerna Lidköping, Götene, Vara, Skara, Töreboda, Essunga, Gullspång, Grästorp, Mariestad och Karlsborg.

Målgruppen är nyanlända ungdomar/unga vuxna (16-24 år) primärt, även ungdomar/unga vuxna födda i Sverige.

Projektet använder sig av materialet NOVA genomgående i sitt arbete för att säkerställa ett normkreativt arbetssätt och sträva efter att göra projektets utformning och aktiviteter så inkluderande som möjligt.

Syfte
Syftet med projektet är att stärka ungas organisering och ge ungdomarna kunskap om samhälles demokratiska uppbyggnad, med inriktning på målgruppen utrikesfödda unga för att på det sättet rusta dem för det kommande arbetslivet och öka deras anställningsbarhet. Att ge unga utrikesfödda förutsättningarna för att själva starta egna föreningar har visat sig vara en bra ingång i samhällslivet. Det bidrar starkt till integration, samt ökar de ungas anställningsbarhet både genom att de få mer kunskap om hur ett demokratiskt samhälle är uppbyggt samt att de får värdefulla meriter och nya kontakter. Både SV och Vi Unga har haft mycket kontakter med målgruppen i Skaraborg och märkt av ett stort intresse och en vilja att organisera sig inom gruppen men att det saknas kunskap om hur en förening är uppbyggd och fungerar.

 

Mål
Vid projektets slut ska följande ha uppnåtts i området nordvästra Skaraborg:

- Minst 400 ungdomar har aktivt deltagit på anordnade aktiviteter.

- 3 läger på vardera 3 dagar har anordnats där deltagarna får chansen att nätverka och lära sig om föreningar och deras uppbyggnad samt att starta upp egna föreningar eller initiativ.

- 20 endagsutbildningar för målgruppen har arrangerats utefter ungdomarnas behov och intressen, med en grund i föreningskunskap och demokrati.

- Projektet har bidragit till att minst 50 nya föreningar/ungdomsgrupper/nätverk/initiativ har bildats samt stöttat dessa i sitt etablerande och sin utveckling.

- Uppsökande verksamhet på skolor, föreningar, fritidsgårdar, sociala medier och andra platser där målgruppen finns representerad har genomförts för att marknadsföra projektet och dess aktiviteter.

På lång sikt är målet att Vi Unga i samarbete med SV ska kunna fortsätta med dessa aktiviteter och att minst 100 ungdomar per år får chansen att gå utbildningar i föreningskunskap och minst 10 nya föreningar/grupper startas per år. Förhoppningen är att detta ska ge ungdomarna en rolig och meningsfull fritid och i förlängningen en förbättrad situation på arbetsmarknad.

Kontaktperson Demokratiskolan: marie.stern.olsson@viunga.se,
                                                                     073-058 79 55

 

eu socialfond.jpgLeader+färg (002).jpg