Pressmaterial

Här finner du bilder med fri copyright kopplade till vårt pressmeddelande "Personer med funktionsnedsättning exkluderas".


Foto: Peter Timar Lönneborg


Foto: Peter Timar Lönneborg

 

Foto: SV Stockholms län


Foto: SV Stockholms län

 

Personer med funktionsnedsättning exkluderas!

Många människor som omfattas av socialförsäkringssystemet är fattiga och mår sämre än andra. Enligt lag har de rätt till samma levnadsvillkor, ekonomiskt stöd och utbildning som övriga medborgare. För att tillgängliggöra folkbildningen för dem som inte kan betala en deltagaravgift tar Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län nu bort avgifterna.

Av alla som har en intellektuell funktionsnedsättning och är beroende av ersättning från socialförsäkringssystemet går många minus tusentals kronor varje månad. Eftersom anhöriga ofta väljer att stötta ekonomiskt förblir detta okänt i statistiken.

De har i stort sett samma ersättning hela livet igenom. Är bostaden dessutom en LSS-bostad finns knappt någon möjlighet till att påverka sin ekonomi genom att flytta till en bostad med lägre hyra eller förvärvsarbeta. Det visar rapporten Fångad i fattigdom? som är framtagen av intresseföreningen FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning).

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor visar att människor med funktionsnedsättning mår sämre än andra. Det beror troligtvis på välkända riskfaktorer för ohälsa kopplade till livsvillkor, inte på funktionsnedsättningen i sig.

Samma människor deltar även i färre sociala aktiviteter. Anledningar till det är att de saknar praktiskt stöd, inte har råd, har utsatts för kränkande behandling och har blivit utsatta för våld eller hot om våld i större utsträckning än andra. Folkhälsomyndigheten drar slutsatsen att den sämre hälsan hos gruppen skulle kunna förbättras genom insatser från samhället.

-Det är inte ovanligt att en studiecirkel en gång i veckan är den enda sociala självvalda aktivitet en person med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning har, säger avdelningschef Linda Allerth.

-Många deltagare som kommer till oss på Studieförbundet Vuxenskolan skulle vilja delta i fler aktiviteter men på grund av mycket begränsade ekonomiska resurser är det inte möjligt. Hur många som vill men inte har råd att ens delta vet vi inte. Det blir spännande att se vad som händer nu när våra kurser blir gratis, fortsätter hon.

I FNs konvention om mänskliga rättigheter och Sveriges LSS-lag (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) står att personer med funktionsnedsättning har rätt till

  • goda levnadsvillkor och att leva som andra
  • att kunna kontrollera sin ekonomi och att få ekonomiskt stöd
  • utbildning
  • att få samma hälso- och sjukvård som andra
  • att delta i samhället och påverka sin situation

Så fungerar det inte i verkligheten.

Alla studieförbund får ett statligt stöd för att bedriva folkbildningsverksamhet. Statens syfte med stödet är bland annat att utveckla demokratin, att fler ska kunna påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen, utjämna utbildningsklyftor i samhället samt att öka delaktigheten i kulturlivet.

- För att nå statens syften och vårt mål om att folkbildning ska vara tillgänglig för alla har vi beslutat att ta bort deltagaravgiften för privatpersoner med funktionsnedsättning. Till oss på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län är alla välkomna, avslutar Linda Allerth.

 

Datum:
2016-10-12

Kontaktinformation till pressansvarig:
Linda Allerth
070-522 11 40
linda.allerth@sv.se

Länk till bilder och pressmaterial:
http://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholms-lan/funktionsnedsattning/pressmaterial

Källor:
Rapporten Fångad i fattigdom
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/fangad_i_fattigdom_-_rapport.pdf

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/

 

Mer information om Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län:
www.sv.se/stockholmslan