Språk

Europarådets nivåskala
Det finns ett mycket bra och internationellt godkänt redskap i språkbedömning som kan ge en enkel kompass för såväl kursdeltagare som språkutbildare. Kompetensskalan heter Europarådets nivåskala för språk. Språkkurser indelas i sex nivåer enligt Europarådets referensram. Nedan beskriver vi nivån på denna språkutbildning så du, som kursdeltagare, kan se om beskrivningen stämmer in på dig.

Engelska konversation, B2

Förkunskap
Följande nivåbeskrivning är hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/europaradets-nivaskala-for-bedomning-av_GV02A311

B 2

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sett problemfritt. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om ett stort antal varierande ämnen, jag kan förklara min ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar.

Kursmaterial
Inget kursmaterial behöver införskaffas innan kursstart.

Upplägg
Kursen omfattar tio sammankomster; med start Tisdag 5 mars 2019 klockan 16:30 - 18:00. Kurslokal är Studieförbundet Vuxenskolans egna lokaler på Ågatan 15 B, 749 35 Enköping.

Ledare
Kursen leds av Lisbeth Sedin.

Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN").

För anmälan eller mer information är Ni varmt välkomna att kontakt oss på 0171 - 310 52 eller via vår info-mejl: enkoping@sv.se