Djur, natur & miljö

NU ERBJUDER VI STUDIECIRKEL OM DIKEN SOM DIGITAL CIRKEL
Anmäl ditt intresse via knappen "Anmälan". Datum för träffarna bestäms gemensamt tillsammans med gruppen när tillräckligt många anmält intresse.

Period för studiecirkeln november 2020 - mars 2021

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!

I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Målgrupp för studiecirklarna
Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruksföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.

Vi tar nu in intresseanmälningar för studiecirklar start 2020. Vi erbjuder studiecirklar i Uppsala län, plats bestäms efter deltagarnas önskemål och våra cirkelledares möjlighet. Hör av dig till Caroline Ullman på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län, caroline.ullman@sv.se

Studiecirklarna sker på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.

När du gör en anmälan godkänner du:
De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten. Samt av Studieförbundet Vuxenskolan, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken. Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.