Djur, natur & miljö

Välkommen på studiecirkel kring skötsel och aktiv förvaltning av diken.
Vi träffas ca 5 gånger digitalt. Däremellan har vi tillgång till en kursplattform där kursledare och deltagare kan lägga och dela information. Att gå kursen kring diken digitalt öppnar många möjligheter. Vi kan på ett smidigt sätt få en inblick i varandras diken och dikesföretag via kartor, bilder och det brukar gå alldeles ypperligt att även diskutera digitalt. Är du osäker på om du har teknik som klarar detta, eller är osäker på om du vågar ta klivet och prova att gå kurs digitalt? Hör av dig till kursledaren, så pratar vi och kan också göra ett test (prova att ses vi två).

Planerade träffar:
19/1
2/2
9/2
2/3
9/3

Viss ändring av datum kan förekomma. Beslut tas då gemensamt i gruppen.

Kl.18.30-21.00 samtliga träffar

Du kan anmäla dig till kursen oavsett vart i landet du bor. Är du intresserad av att gå kurs digitalt men inte kan denna kurs? Hör av dig!

Innehåll
Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår studiecirkel och lär dig mer!

I Sverige finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Målgrupp för studiecirklarna
Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruksföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.


Studiecirklarna sker på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.

Ansvarig verksamhetsutvecklare: Caroline Ullman på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län, caroline.ullman@sv.se

När du gör en anmälan godkänner du:
De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten. Samt av Studieförbundet Vuxenskolan, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken. Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.