Djur, natur & miljö

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!

I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Målgrupp för studiecirklarna
Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruksföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.

Information om våra cirklar i Enköping
Under träffarna kommer vi att ägna tid åt att förstå juridiken kring rättigheter och skyldigheter, hur man letar kartor och andra handlingar, hur man upprättar en styrelse och hur man underhåller diken m.m. Det ingår alltid ett fältbesök.
Målet är att fler ska våga underhålla sina diken, att delägare i gemensamma diken börjar prata, upprättar styrelse och en underhållsplan.

Cirkelledare är Annette Westerberg som är lantbrukare (fåruppfödning), ledamot i Norra Enköping LRF samt håller får- och hönskurser. Cirkelledaren är inte lärare utan ”coach” och har gått utbildning via Jordbruksverket i samarbete med LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har studiematerial att jobba med, men träffarna bygger mycket på att alla är delaktiga och delar med sig av erfarenheter. Vi har stöttning av Jon Wessling som är ansvarig för vatten- och miljöfrågor på LRF Mälardalen, som även kan ta med frågor vidare till t ex Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Träffarna sker i första hand hemma hos Annette i Bred (www.vreta-gard.se).
Anmälan sker direkt till Annette Westerberg på info@vreta-gard.se eller 070-683 36 03.
Ring Annette om du undrar över något.

Planerade kursträffar under hösten 2019:
Kurs planeras starta i oktober/november. Kontakta kursledaren för mer information. Vi träffas 6 gånger à 3 timmar om gruppen inte väljer annat. Minst fem deltagare, max ca 8.

Hör också av dig till Studieförbundet Vuxenskolan eller Annette för en kurs på annan plats i Enköping med ”omnejd”; Uppsala/Västmanlands/Stockholms län.

Studiecirklarna sker på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.

När du gör en anmälan godkänner du:
De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten. Samt av Studieförbundet Vuxenskolan, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken. Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.