Samhälle

FÖRELÄSNING

Projektet ”Kultur för fred och samexistens” har som målsättning att stärka 7 föreningar inom det civila samhället i regionen Huila i Colombia att bidra till en fredskultur och samexistens.

Strävan är att stärka familjernas ekonomi och bidra till ett hälsosamt och aktivt liv. Samtidigt förmedlas kunskap om de mänskliga rättigheterna, jämställdhet och barnperspektiv och praktiska övningar genomförs för att påverka och med delaktighet introducera delvis nya förhållningssätt inom familjen och mellan föreningsmedlemmar med demokrati som utgångspunkt.

De 7 föreningarna som SV Värmland samverkar med har utvecklats och jämfört med utgångsläget vid förstudien för 8 år sedan har föreningarnas verksamhet kunnat ge kvinnor större inflytande och kompetensen har tagits tillvara. Föreningarnas arbete med demokratiskt perspektiv visas genom korta filmer som de själva har producerat, läs mer här.

Under september och oktober genomför SV Värmland en mindre informationskampanj till allmänheten genom digitala föreläsningar parallellt med några föreläsningar riktade till särskilda målgrupper.

Anders Heimer berättar om projektet och ger en bild av hur föreningsarbete kan stärka demokrati, mänskliga rättigheter och det lokala civilsamhället.
Föreläsningen ingår i programmet för demokrativeckan i Värmland 2021.
Läs mer om demokrativeckan i Värmland 20-27 september 2021

En zoom-länk skickas ut till anmälda innan arrangemanget.