På väg - mot jobb och studier

På väg är en metod för att nå personer som står extra långt ifrån arbetsmarknaden. Metodiken utvecklades under det ESF-finansierade projektet På väg (2016-2019) som syftade till att underlätta för utlandsfödda kvinnor med liten arbetslivserfarenhet och/eller låg utbildningsnivå att närma sig den svenska arbetsmarknaden

I metoden utgår vi från de specifika behov som målgruppen har, personer som riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap på grund av svårigheter att knäcka koderna för det svenska samhället och det svenska arbetslivet.
Metoderna som tagits fram är specifikt anpassade för en målgrupp som har svårt att komma vidare genom traditionella arbetsmarknadsåtgärder.

Resultat
Genom På vägs riktade metodik kan man följa en stegförflyttning hos deltagarna gällande bland annat självständighet, motivation för jobb och studier samt ökad förståelse för rekryteringsprocesser och hur den svenska arbetsmarknaden ser ut. I praktiken innebär detta ett förändrat förhållningssätt till sig själv och ens förutsättningar och möjligheter i det svenska samhället.

Medarbetarna i projektet På väg såg en ökad vardagssjälvständighet hos deltagarna som bland annat kan visa sig genom att man vågar och klarar att ringa handläggare, vårdcentral, sköta egen ekonomi samt öka sin delaktighet i den digitala verkligheten. Den innebär också en ökad vilja och förmåga att ansvara för sitt eget lärande och sin egen väg framåt mot arbete, studier och ökad delaktighet i samhället. En typ av självständighet som behövs för att man ska kunna få och behålla ett arbete.

I projektet har målet varit att 25% ska gå vidare i jobb eller studier, vilket har nåtts enligt de mätningar som hittills gjorts. Flera av deltagarna som gått vidare i arbete hade ingen eller mycket låg utbildning från hemlandet.