Djur, natur & miljö

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar
i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett
dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!


I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på
åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att
falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan
fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Målgrupp för studiecirklarna
Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruksföretagare, anställd maskinförare på
jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till
exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med
jordbruksmark.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, C W Borgs väg 4, Stenungsund
Kursen består av fyra träffar på följande datum: 3/10, 10/10, 17/10 och 24/10 klockan 18.00-21.00.

Studiecirkeln sker med på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s
landsbygdsprogram.

När du gör en anmälan godkänner du:
De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av
Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten. Samt av
Studieförbundet, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de
studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med
studiecirklar om diken. Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som
gäller för myndigheters arkivhantering.

Cirkeln arrangeras i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900