Lättläst version saknas
Tillbaka

Ledarskapsintelligens som ledarideal

Under åren 2001 till 2005 frågade organisationspsykologen Marika Ronthy i samband med ledarskapsutbildning vid Stockholms universitet 4000 ledare vad chefer ansåg sig behöva för att utveckla gott ledarskap och vad medarbetare önskade av sina chefer. Utifrån detta har hon utvecklat en ledarskapsteori kring ledarskapsintelligens, LQ. Studieförbundet Vuxenskolan har nu satsat på att utbilda samtliga chefer utifrån detta förhållningssätt. Utbildare är från Amfora Samtal & Ledarskap – ett företag som drivs av Marika Ronthy.

 

Marika Ronthy menar att ledarskapsintelligens utgör en helhet och är summan av en persons själsliga intelligens, emotionella intelligens samt rationella intelligens. – En bra chef utvecklar en integrerad balans i alla tre intelligenserna.

Den själsliga intelligensen, SQ, avser förmågan att hitta mening med det man gör, upptäcka betydelsen av sitt sammanhang samt att nå självmedvetenhet. SQ handlar om min relation till mig själv, värdegrund, vision och meningsskapande. Den själsliga förmågan svarar på frågan varför.

Den emotionella intelligensen, EQ svarar däremot på frågan hur och handlar om hur man hanterar sina och andras känslor och hur man utvecklar relationer med andra. Viktiga delar av denna intelligens är, enligt Ronthy, personlig kompetens, vilken bl.a. består av självförtroende och känslomässig medvetenhet samt social kompetens, vilken bl.a. består av förmågan att förstå andra (empati), att hantera konflikter samt samverkan. 

Den rationella intelligensen, IQ, handlar om förmåga till logiskt och analytiskt tänkande och med fokus vad som behövs att göras ur ett problemlösande perspektiv; svarar på frågan vad jag ska göra i förhållande till uppgiften. IQ innebär att ta in och använda sina sakkunskaper samt att ha en god förmåga till abstrakt tänkande.  

Ledarskapsintelligens har sin tyngdpunkt inom följande kompetenser: självkännedom, värdeskapande, empati och relationsbyggande; därefter kommer kompetenser som målstyrning, planering och resultatuppföljning.

 

SV Västs avdelningschef, Mia Ekegren, har genomgått den tio dagar långa utbildningen, genomförd under internat under en tiomånaders period.

- Jag gillar upplägget: SVs värdegrund sätter tilltron till människors egen kraft att utvecklas, och inom det här programmet används självstyrning genom individuella lärkontrakt; alla deltagare får ta ansvar för det egna lärandet utifrån var och ens tidigare erfarenheter och var man befinner sig i Livet. – Precis som i en studiecirkel: alla deltagare har olika anledningar till varför han eller hon valt att anmäla sig till cirkeln. Jag tänker också att praktisk ledarskapsutveckling handlar om att lära sig att lära av sitt arbete – och då behövs reflektion – inte en veckas internat på en gång – utan att man träffas igen och igen. – Åter igen: som en studiecirkeln; tiden mellan sammankomsterna, då deltagarna kan reflektera över vad som sagts vid förra träffen, är viktig i sig.

Men är då inte du redan Utbildad, med akademisk examen och allt?

 - Vi tror väl på Livslångt lärande?! Ledarskapsforskningen visar tydligt att utveckling av det personliga ledarskapet till stor del handlar om att träna sig i förmågan att reflektera över sitt eget agerande och att kontinuerligt ompröva och utveckla sitt sätt att leda. Jag tänker att framgångsrika chefer är framgångsrika just för att de är bra på att ständigt utvecklas och lära nytt!