Lättläst version saknas
Tillbaka

Verksamhetsberättelse 2018

Prio för SV Väst:
Integration, lokal närvaro och hållbarhet

Studieförbundet Vuxenskolan av-delning Väst kan även för verksamhetsåret 2018 se tillbaka på ännu ett år med många glädjeämnen. Vår totala verksamhetsvolym är fortsatt stor, vi bibehåller vår stora studiecirkelverksamhet och gläds framför allt över att vi fortsatt engagerar många unika deltagare i verksamheten.

SV Väst har under året prioriterat speciella insatser för utveckling av verksamhetsområden inom funktionsnedsättningar, asyl, integration och unga. Vi har genomfört en mycket viktig och uppskattad föräldrautbildning inom ramen för uppdraget ”Föräldrars delaktighet för elevers lärande”.

Lokal närvaro i samtliga kommuner inom vårt verksamhetsområde är en prioriterad satsning för SV Väst. Under året har vi genom olika insat-ser och prioriteringar vidmakthållit och utvecklat det arbete vi under flera år prioriterat för att ha en bra närvaro och aktivitet i samtliga kommuner.

Avdelningen har under året fortsatt det stora engagemang som vi haft sedan hösten 2015 i verksamhet för asylsökande och i arbete med integration. Avdelningen är sedan länge engagerad i integrationsverksamhet på Dalaberg i Uddevalla och sedan några år i Vänersborg och Åmål. Under 2018 har vi ökat vårt arbete med integration i allmänhet och för asylsökande i synnerhet även i Stenungsund, Tjörn och Orust.

SV Väst har under året drivit en rad projekt för att medverka till lokal utveckling och hållbarhet. Vissa av projekten har haft medfinansiering från Leader Bohuskust och gränsbygd samt Södra Bohuslän. De större projekten avdelningen arbetat med är bl.a. Förstudie Mejeri på Orust, matprojektet Mat & Folk, Ekobesöksnäring - Ålgårds Kvarn & såg och Utsikten Ekoby och utbildning av lokala guider i Bohuslän.

Under 2019 firar Sverige ”Demokratin 100 år”. Demokratin kan inte tas för självklar utan måste ständigt erövras. I tider där antidemokratiska röster gör sig allt mer högljudda, även i det svenska samhället, är det viktigt att engagera många i ett aktivt engagemang. SV Västs många studiecirklar, föreläsningar, kulturaktiviteter och det stöd och utvecklingsarbete vi ger till många föreningar bidrar till att skapa arenor för träning i demokra-tins metoder och verktyg. Under 2019 kommer vi ytterligare öka våra ansträngningar kring aktivister och frågor kring demokrati och samhällsutveckling.

SV Väst har en bred och omfattande kulturverksamhet i alla kommuner inom verksamhetsområdet. Kulturprogram och föreläsningar är viktiga för att inspirera till engagemang.

Hantverksverksamhet har av tradi-tion en prioriterad roll i Studieför-bundet Vuxenskolan och i SV Västs verksamhet. På Restad i Vänersborg har vi sprudlande aktivitet i vårt hantverkshus. Under 2018 ses särskild ökning av redesign och åter-bruk, vilket är mycket roligt.

Styrelsen tackar vår personal för ett mycket väl utfört arbete och samverkande organisationer, kommu-ner med flera för samarbete och stöd i att genomföra och utveckla vår omfattande verksamhet.

SV Västs styrelse genom
Hans-Inge Sältenberg Avdelningsordförande

Gå till sidan med verksamhetberättelser