Guideutbildning projektbeskrivning

    

Bohuskust och gränsbygd

Projektets namn:

Guideutbildning

Projektet i korthet
Som ett led i landsbygdsutveckling och ökad turism i norra Bohuslän behövs ett ökat antal guidningar - och för att kunna möta detta behövs fler guider, framför allt flerspråkiga. Vi vill därför utbilda minst 12 nya guider. Utbildningen omfattar 80 timmar under 15 månaders tid.

För att kunna frigöra tid till guidning och för att bättre kunna marknadsföra Bohusläns Guider behöver översyn av bokningssystem och marknadsföring i nya kanaler göras; en marknadsplan behöver tas fram.

Projektet bygger på bred samverkan. Vi avser att ha en ledningsgrupp med två personer från Bohusläns Guider samt en person från Studieförbundet Vuxenskolan. SV utgör med sin breda lokala närvaro och sina utvecklade administrativa rutiner en stabilitet i och efter projektet. SV har också stor tidigare erfarenhet av bl.a. Leaderprojekt. 
Vi avser även att ha en referensgrupp med deltagare från bl.a. Turistbyrån Lysekil, Röe Gård, Bohusläns Museum och Linmuseet i Kville. Tanken är att detta nätverk/partnerskap ska leva vidare med SVs hjälp även efter projektperioden. Samverkan även med Turistrådet.

Varför denna projektidé? – Bakgrund
Badortsmiljöer. Konservindustri. Deckarmiljöer. Evert Taubes Bohuslän. Hällristningar. Gränstrakter. Stenhuggarepoken. Öar och broar. - I Norra Bohuslän finns mycket att inspireras av.
Turismen ökar i Sverige, och är idag en mycket viktig näring som genererar större intäkter till landet än flera av de etablerade tunga industrierna. Turismorganisationerna satsar för att öka turismen i Bohuslän, Turistrådet har som mål att turismen ska öka betydligt fram till 2020. Antalet kryssningsgäster har stor potential att öka, om området tillmötesgår behovet av aktiviteter.
För att möta tillströmningen av fler turister behövs guider. För närvarande har Bohusläns Guider ett 30-tal medlemmar, men fler guider behöver utbildas i norra Bohuslän, dels för att möta det ökande behovet, och dels för att föryngra guidekåren, då ca 45% av medlemmarna är pensionärer. Det behövs även fler flerspråkiga guider

Guiderna är kulturbärare, och förmedlar kunskaper om Bohusläns näringsliv, kultur och traditioner på lokal, nationell och internationell nivå.
Under 2014 hade Bohusläns Guider 565 uppdrag och guidade 16.550 gäster i Bohuslän, och under 2015 hade föreningen 630 uppdrag med 15.658 besökare, alltså en ökning med 11,5% i antalet uppdrag från året innan - detta trots att antalet aktiva guider har minskat från 35 till 29 st.
Från statistik kan vi även se att antalet uppdrag via föreningens egna kontakter har ökat, jämfört med de uppdrag som förmedlas via turistbyråer.

Att utbilda guider som ska arbeta med turismen i Bohuslän måste kunna ses som en viktig del av landsbygdsutvecklingen, vilken även Ledare Bohuskust framhåller i sin utvecklingsstrategi. Storstäderna lockar många fler turister, men om Turistrådet vill öka antalet besökare i Bohuslän till år 2020, så behövs också språkkunniga guider som kan ta hand om besökarna och visa dem runt i landskapet. Att utbilda guider ingår inte i Bohusläns Guiders ordinarie verksamhet. Det finns ingen nationell guideutbildning i Sverige, varför guideföreningarna i olika städer eller landskap måste ordna lokala utbildningar. Vår utbildning leder till Nationell Språkguide enligt SveGuide och Visitas riktlinjer. Turistrådet Västsverige (Marie Linde) har ingen egen guideutbildning på gång. De ser positivt på planerad utbildning av språkguider i Norra Bohuslän med start hösten 2016. Även Turistrådet ser behovet av flerspråkiga guider.

Området har berikats med allt fler nysvenskar. Dessa behöver för bättre integration känna att deras kompetens tas tillvara och de behöver få chansen lära känna och få förståelse för sin nya hembygd. Detta kan i vissa stycken underlättas om åtminstone delar av kunskapsöverföringen sker på deras modersmål.

Projektidé - Projektet i korthet
Som ett led i landsbygdsutveckling och ökad turism i norra Bohuslän behövs ett ökat antal guidningar - och för att kunna möta detta behövs fler guider, framför allt flerspråkiga. Vi vill därför utbilda minst 12 nya guider. Utbildningen omfattar 80 timmar under 15 månaders tid.

För att kunna frigöra tid till guidning och för att bättre kunna marknadsföra Bohusläns Guider behöver översyn av bokningssystem och marknadsföring i nya kanaler göras; en marknadsplan behöver tas fram.

Vi avser att ha en ledningsgrupp med två personer från Bohusläns Guider samt en person från Studieförbundet Vuxenskolan. SV utgör med sin breda lokala närvaro och sina utvecklade administrativa rutiner en stabilitet i och efter projektet. SV har också stor tidigare erfarenhet av bl.a. Leaderprojekt.
Vi avser även att ha en referensgrupp med deltagare från bl.a. Turistbyrån Lysekil, Röe Gård, Bohusläns Museum och Linmuseet i Kville. Tanken är att detta nätverk/partnerskap ska leva vidare med SVs hjälp även efter projektperioden. Samverkan sker även med Turistrådet. Självklart har vi för avsikt att även erbjuda den framtagna guideutbildningen löpande framgent.

Syfte
Vi vil med detta projekt utbilda fler guider, i synnerhet flerspråkiga, för att turismen ska kunna öka på ett hållbart sätt i norra Bohuslän.
Konceptet kan sedan användas vid framtida utbildningar, antingen av SV eller annan aktör. Genom guideutbildningen skapas fler arbetstillfällen både för guiderna och för restauranger, bussbolag m.fl.

Övergripande projektplan
Start med möte med referensgrupp aug 2016
Framtagande av marknadsplan under hösten 2016
Framtagande av koncept för aktuell guideutbildning
Marknadsföring av guideutbildning via annonsering och egna kanaler
Genomförande av utbildning okt 2016-jan 2018
Utveckling av marknadsföring via nya kanaler, såsom Facebook och Citybreak samt broschyrer på fler språk än svenska
Översyn bokningssystem med hjälp av marknadskoordinator

Om guideutbildningen
Utbildningen till auktoriserad, nationell guide för norra Bohuslän omfattar guideteknik, gästbemötande, värdskap m.m. Utbildningen innehåller även allmän kunskap om Bohuslän, historia, natur, kultur och näringsliv. Även kunskap om allemansrätten och utbildning i HLR ingår.
Fullgjord och godkänd utbildning ger möjlighet till medlemskap och auktorisation som lokalguide. För auktorisation krävs godkänt resultat vid teoretisk kunskapskontroll och praktisk uppguidning på ett språk.

Kontaktpersoner
För projektägaren: Avdchef Mia Ekegren, tfn 010-33 oo 900, e-post mia.ekegren@sv.se
För Bohusläns Guider: Ordförande Lena Aldrin Jansson, tfn 0730-472831, e-post lena.aldrin.jansson@telia.com
Turistrådet: Marie Linde (vice VD), tfn. 031-818307, e-post marie.linde@vastsverige.com

Projekttid
Beräknad starttid 1 sep 2016, sluttid februari 2018

Projektområde
Norra Bohuslän i sin helhet berörs av guidningarna, utbildningens teoretiska del genomförs i Uddevalla, då vi har egna, välutrustade utbildningslokaler där.

Målgrupp
Alla som är intresserade inbjuds, men vi avser i detta projekt att särskilt använda våra kanaler gentemot nysvenskar för att bredda vår bas.
Som guide behövs dock goda kunskaper i svenska språket som bas.

Indirekt företagare inom kultur- och besöksnäringen, mer perifert besökare.

Vilka ska genomföra?
Projektet ägs av den ideella föreningen SV Väst, som sköter det administrativa, ekonomisk redovisning och projektredovisningar. Tjänsteman hos SV utgör projektkoordinator.
Bohusläns Guider står för sakkunskapen samt ansvarar för nationell uppguidning tillsammans med Sveguide och Visita (Sveriges enda branschorganisation för turism).
Ledningsgrupp bestående av SV och Bohusläns Guider. Gemensamt ansvar för marknadsföring.
Referensgrupp med deltagare från bl.a. Turistbyrån Lysekil, gröna näringar, Röe Gård, Bohusläns Museum och Linmuseet i Kville samt från SVs verksamhet.
Stor spridning gällande kön, ålder och kulturell bakgrund eftersträvas.

Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) vill vara en engagerad lokal kraft för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle i hela landet.
Avdelningen SV Väst omfattar 19 kommuner i ett utökat kommunalförbund FyrBoDal. Hade år 2015 12.600 unika deltagare i gruppverksamhet inom folkbildningen, ytterligare 1250 deltagare var asylsökande, till detta tillkommer deltagare i avdelningens ca 3600 kulturprogram. Fasta förhyrningar av kontor och/eller studielokaler samt lokalt ansvariga tjänstemän i/för samtliga aktuella kommuner.
SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Bohusläns Guider
Bohusläns Guider är en förening för auktoriserade, nationella guider i Bohuslän. Har f n 32 medlemmar (alla är inte aktiva). Visar och berättar vid besöksmål och under resor och förmedlar kunskap om Bohusläns historia, traditioner och kultur till både till besökare och boende i vårt landskap. Samarbetar också med långväga bussbolag och arrangörer (tex kryssningsarrangörer) med att lägga upp resor i Bohuslän, där de önskar tips om besöksmål, matställen, tidsberäkningar m.m.

Bohusläns Guider är medlemmar i den rikstäckande organisationen SveGuide, och arbetar för att alla medlemmar ska vara utbildade enligt SveGuides och Visitas riktlinjer.

Tidigare erfarenhet
Studieförbundet Vuxenskolan har tidigare erfarenhet av bl.a. Leader-projekt. Bohusläns Guider har stor kunskap om norra Bohuslän och dess förutsättningar samt om vad en guideutbildning behöver innehålla.

 

Tidsplan
Hela projekttiden 2016-09-01 -2018-03-15
Möte med referensgrupp Aug 2016
Framtagande av marknadsplan Sep-nov 2016
Framtagande av grundutbildning Sep-okt
Marknadsföring av utbildning Sep-nov 2016
Genomförande av utbildning Nov 201 – jan 2018
Utveckla kontakter Löpande
Marknadsföring av Bohusläns guider Löpande
Uppföljning och dok av utb. koncept Löpande under utb.tiden
Workshop för att ta fram strategi för marknadsföring på sociala medier Feb 2017
Framtagande av presentationsbroschyr på flera språk Sep 2017
Uppguidning (på flera språk) Jan 2018
Utvärdering av projektet Feb 2018
Slutrapport inlämnad senast 2018-03-15

Projektmål
Under projekttiden:
Framtagen marknadsplan för Bohusläns Guider 
Framtagande av broschyr på olika språk, bl.a. arabiska och dari 
Framtaget utbildningskoncept 
12 nya flerspråkiga guider

Mål efter projekttiden, 180901:
Ökning av antalet guidningar med 10% 
Ökning av antalet guidade besökare med 10%
Genomförande av ytterligare guideutbildning med 12 deltagare

Spridning
Resp. organisation sprider inom sitt nätverk.
Deltagande vid mässor.
Spridning av broschyr på olika språk.
Efter projektets slut, svarar SV Väst och Bohusläns Guider för att sprida framtagen kursplan om så efterfrågas av annan aktör.

Privat medfinansiering
Ideell tid
SV går in med bl.a. del av lokalhyra och tjänstemannatid.

Nyttan av projektet för norra Bohuslän
Ökad kvalitet för besökare ger ökat antal turister.
Ökat antal arbetstillfällen.

Koppling till insatsområde
Projektet bidrar till utveckling av landsbygdsturismen genom ökad attraktivitet.
Vi verkar för hållbarhet genom spridning av kunskap kring norra Bohusläns natur och kulturvärden.
Samarbete med gröna näringar inom området.
Försök till ökad digitalisering gällande marknadsföring och bokningssystem.
Partnerskap bidrar till utökade nätverk.

Lokal förankring
Både SV och Bohusläns guider är lokalt förankrade organisationer.
Strukturen med referensgrupp ökar detta ytterligare.
Projektet går ut på att sprida kunskap om områdets natur och kulturvärden.
För att kunna sprida denna kunskap behövs fler utbildade lokala guider.

Innovationskriterier
Introducerar ny produkt (i form av guideutbildning och nytt nätverk)
Nya lösningar på gemensamma problem

Ekonomisk hållbarhet
Efter utbildning erhåller guiderna lön för sina uppdrag.

Ökad delaktighet och inkludering
Våra nysvenskar erhåller ökad delaktighet och inkludering genom projektet.

Miljö och klimat
Hållbarhetsfrågorna går som röd tråd genom projektet, som bl.a. går ut på att sprida kunskap om områdets natur- och kulturvärden. Deltagare uppmanas att samåka till sammankomster för att spara miljön.

Jämställdhet/icke-diskriminering
Under utbildningen använder vi metoder för möten och samtal som säkerställer att alla, oavsett bakgrund eller personliga lärstilar, kommer till tals. Projektkoordinatorn har deltagit i flera jämställdhetsutbildningar.

Rimliga kostnader
Vi försöker att i varje led hålla kostnaderna nere, varför de måste anses rimliga. Med tanke på de förväntade effekterna måste kostnaderna anses låga. Anta att varje guidad besökare i Bohuslän spenderar 100 kr (mycket lågt räknat), då tillfördes 15.658 besökare á 200 kr = ca. 3 miljoner kronor. Om ökning med 10% (vilket är projektmålet), skulle intäkterna öka med 300.000 kr - vilket gör att projektet skulle löna sig redan år 2. - Utöver att deltagarna känner inkludering och ökat ansvar för området, vilket inte går att mäta i pengar.

Efter projektets slut
Efter projekttiden finns minst 12 nya guider som kommer att brinna för området, vilket gör en framtida kvalitets-och kapacitetshöjning.
Samarbetet SV och Bohusläns Guider har fördjupats och intensifierats, vilket bidrar till ökade möjligheter för båda organisationerna och dess avnämare. Vi står tillsammans redo för genomförande av ytterligare utbildningstillfällen.
Vi har nya marknadsföringskanaler och effektivare bokningssystem bidrar till ökning av turister till besöksnäringen. Ökade kontaktytor med bl.a. researrangörer.
Partnerskapet/nätverket/referensgruppen lever vidare med hjälp av SV Väst.
Efter projektets slut, svarar SV Väst och Bohusläns Guider för att sprida framtagen kursplan om så efterfrågas av annan aktör.

Koppling till Leaderområdets övergripande mål
Leader Bohuskust har fyra övergripande mål. Vi anser att ovanstående projekt stämmer väl överens på samtliga mål: projektet styrker fler jobb och hållbar tillväxt i området; genom projektet bidrar vi till att bevara och utveckla områdets kulturvärden och identitet; projektet bidrar till fler jobb och levande landsbygd genom hållbara besöksanledningar, goda förutsättningar för landsbygdsföretagande och en aktiv fritid; projektet verkar för en ren attraktiv naturmiljö förbättrade förutsättningar för hållbart nyttjande av naturresurser.

Nya besöksanledningar?
Ja. Våra guider säkerställer detta.

Nyskapade arbetstillfällen?
Ja. Ökat antal besökare bidrar till fler guidningar = fler arbetstillfällen.
Vi räknar med två arbetstillfällen omräknat till heltid.

Projektet kan även bidra till entreprenörskap och start av nya företag.

Lokal mat? (även om detta inte är valt insatsområde)
Ja. Vi samarbetar med lokala företag inom gröna näringar.
Detta ökar även efterfrågan på lokalproducerad mat, vilket leder till en på sikt hållbar produktion.

Ökad delaktighet och inkludering?
Ja. Våra nysvenskar erhåller ökad delaktighet och inkludering genom projektet.

Nya mötesplatser?
Ja. Referensgruppen. Detta kan leda till hållbara nätverk även efter projekttidens slut.

Ökad tillgång till natur och kultur?
Ja. Vi sprider kunskap om områdets natur- och kulturvärden, både teoretiskt och genom att visa i praktik genom guidningarna.

Nyttan av projektet för norra Bohuslän
Ökad kvalitet för besökare ger ökat antal turister.
Ökat antal arbetstillfällen.

Koppling till insatsområde
Projektet bidrar till utveckling av landsbygdsturismen genom ökad attraktivitet.
Vi verkar för hållbarhet genom spridning av kunskap kring norra Bohusläns natur- och kulturvärden.
Samarbete med gröna näringar inom området.
Försök till ökad digitalisering gällande marknadsföring och bokningssystem.
Partnerskap bidrar till utökade nätverk.

Lokal förankring
Både SV och Bohusläns guider är lokalt förankrade organisationer.
Strukturen med referensgrupp ökar detta ytterligare.
Projektet går ut på att sprida kunskap om områdets natur- och kulturvärden.
För att kunna sprida denna kunskap behövs fler utbildade lokala guider.

Innovationskriterier
Introducerar ny produkt (i form av guideutbildning och nytt nätverk)
Nya lösningar på gemensamma problem

Ekonomisk hållbarhet
Efter utbildning erhåller guiderna lön för sina uppdrag.

Jämställdhet/icke-diskriminering
Under utbildningen använder vi metoder för möten och samtal som säkerställer att alla, oavsett bakgrund eller personliga lärstilar, kommer till tals. Projektkoordinatorn har deltagit i flera jämställdhetsutbildningar.

Rimliga kostnader
Vi försöker att i varje led hålla kostnaderna nere, varför de måste anses rimliga. Med tanke på de förväntade effekterna måste kostnaderna anses låga. Anta att varje guidad besökare i Bohuslän spenderar 100 kr (mycket lågt räknat), då tillfördes 15.658 besökare á 200 kr = ca. 3 miljoner kronor. Om ökning med 10% (vilket är projektmålet), skulle intäkterna öka med 300.000 kr -vilket gör att projektet skulle löna sig redan år 2. -Utöver att deltagarna känner inkludering och ökat ansvar för området, vilket inte går att mäta i pengar.