Lättläst version saknas

Ekobesöksnäring Ålgårds Kvarn och såg och Utsikten Ekoby


 

Projektbeskrivning

Projektet har tre delar som tillsammans ska bygga upp ett ekobesöksmål på östra Orust:

 • Ett stort årligt event med ekologisk hållbarhet som tema.
 • En skogsträdgård med träd, buskar och perenner som ger en skörd av nötter, frukt, bär och ätliga skott och blad.
 • Kurser, workshops, föreläsningar och studiebesök.

Skogsträdgården ska anläggas i Utsikten ekoby, övriga aktiviteter kommer att arrangeras både där och vid närliggande Ålgårds kvarn och såg. Allt ska byggas upp under projekttiden och därefter leva vidare år efter år.

Mer information om Utsikten ekoby i Bilaga Utsikten Ekoby och om Ålgårds kvarn och såg i Bilaga Ålgårds kvarn och såg.

Det stora eventet ska öppna säsongen, fungera som dragplåster och visa vad vi har att erbjuda under resten av året. Vi ska arrangera två dagar med öppna ekologiska hus och trädgårdar, visning av skogsträdgård, guidning, lärorik poängpromenad, provsmakning av skogsträdgårdens skörd, uppvisning av plantor, ekologiska och närproducerade produkter samt workshops och korta föreläsningar om ekologiskt byggande, odling och återbruk. Troligtvis kommer detta att ske samtidigt som det gröna event som planeras på Orust.

Skogsträdgården ska locka besökare och fungera som en bas för aktiviteter. Vi ska ta tillvara på ett befintligt bestånd av ovanliga träd, komplettera med fler växter, göra platsen tillgänglig för besökare genom gångar och informativa skyltar. En hög, vacker trägärdesgård ska hålla rådjur och älg ute. Mindre dammar ska anläggas för bevattning och med en dränerande funktion. Projektet löper över två odlingssäsonger. Efter säsong två ska vi ha uppnått en lättskött skogsträdgård som kan leva vidare genom ideella insatser. Skogsträdgårdar blir allt mer populära, ofta uppbyggda enligt permakulturprinciper. Information om skogsträdgårdar hittar ni i Bilaga Skogsträdgård, beskrivning och permakultur i Bilaga Vad är permakultur.

Kurser, workshops, föreläsningar och studiebesök kommer att bli en kontinuerlig verksamhet under året. De ska vara roliga och lärorika, varva teori med praktik och ta upp teman som boende, mat och kläder på ett ekologiskt hållbart sätt. I Utsikten ekoby finns många exempel på ekologiskt byggande. Skogsträdgården ska ge mat och kunskap om odling och permakultur. Med oss har vi Daucus Design som lär ut om textilt återbruk och tillsammans med kursdeltagare ska skapa trädgårdskläder av återbrukat material. Några av projektets workshops ska bidra till att arbete blir gjort i skogsträdgården och ge kunskap till dem som ska sköta den efter projektets slut.

Besökaren ska i en vacker miljö och genom roliga aktiviteter få lära sig om ekologisk hållbarhet utifrån olika aspekter av livet. Boende, mat och kläder är primära behov som alltid kommer att behöva tillgodoses och vi vill på ett lättillgängligt, upplevelserikt och tilltalande sätt visa hur det kan göras på ett ekologiskt hållbart sätt. Vi vill bjuda in till en ständigt pågående process av nytt lärande där gamla metoder och ett traditionellt landsbygdsliv möter nya frågeställningar och upptäckter.

Informationsmaterial ska tas fram för event, visningar och studiebesök.

En viktig del i projektet är att utvärdera och ta lärdom av nya erfarenheter. Allt ska etableras och organiseras på ett sådant sätt att det efter projektet ska stå på egna ben och överleva på intäkter och ideellt engagemang.

Projektet avser att etablera ett varaktigt samarbete mellan parterna i projektet och andra aktörer.

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?

Projektet omfattar endast möten, event, fysiskt arbete med trädgård och inga produkter eller tjänster säljs. Enda inkomst är projektbidrag. Vare sig projektet som sådant eller projektägaren är momspliktig (hänvisning till Skatteverket SKV 324, utgåva 23).

Kontaktpersoner 

Ekonomi och administration:
Carina Ericson
telefon 010-33 00 900, e-post carina.ericson@sv.se               

Projektledare:
Lina Edberg
telefon 070-42 76 972, e-post lina.edberg@sv.se                 

Projektkoordinator
Ulla-Britt Bagge
telefon 010- 33 00 930, e.post ulla-britt.bagge@sv.se

Projektägare
Mia Ekegren
telefon 010-33 00 900


 

Valda områden

Miljö, klimat, natur- och kulturmiljö, kulturmiljö, samarbeta, organisera och arrangera.

Område för sökt stöd stöd för:
Landsbygdsfonden - genomförande av projekt

Kommun
Orust

Vilket leaderområde söker ni stöd i? 
Leader södra Bohuslän

Vilken är målgruppen för projektet? 
Boende på östra Orust som vill se en positiv utveckling i området. Engagerade i föreningarna. En förhoppning är att projektet långsiktigt också ska medverka till att skapa arbetstillfällen i området. Som besökare ser vi en bred målgrupp: Boende och sommarstugegäster på Orust, dagsutflykter från Göteborg, Uddevalla och Stenungsund och mer långväga turister. Vi vill nå de som är specifikt intresserade av miljöaspekter på livets nödvändigheter - ekobyggnation, permakultur, återbruk och textilt skapande - men även en bred skara som vill se och göra något nytt på en tilltalande plats. Workshops, föreläsningar och publika aktiviteter ska utformas så att de lockar flera åldersgrupper och personer med olika intressen och bakgrund. Alla i en familj, från lilla barnet till morfar, ska hitta något givande eller roligt på evenemangen. Med kunskapsspridning och inspiration kring ekologisk hållbarhet hoppas vi även på att påverka samhället i stort i en riktning mot en mer välmående värld.

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
1 740 660


 

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Östra Orust kommer att ha direkt nytta av projektet genom nya besökare, stärkt gemenskap och samarbeten. Projektet kommer att bidra till att Orust framstår som en ö där den ekologiska medvetenheten är hög. Föreningar som Orust Mat, Orust Kretsloppsakademi och Naturskyddsföreningen, företag och personer från Orust och hela närområdet kommer att kunna sälja produkter eller visa innovationer på temat på våra event.

Det blir även en spännande dags- eller helgutflykt för människor från till exempel Göteborg, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan.

Och så vill vi ju bidra till en bättre värld. ;-)


 

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet?
Huvudsyftet med projektet är att bygga upp ett varaktigt besöksmål med lång säsong och tydlig ekologisk profil i Utsikten ekoby och vid Ålgårds kvarn och såg, genom att etablera ett årligen återkommande evenemang, att anlägga en skogsträdgård i ständig förändring och att hålla kurser, workshops, föreläsningar och studiebesök under hela året.

Vi vill bidra till att framhålla Orust som en ö med ett starkt engagemang för miljön.

Vi vill stärka befintliga och etablera nya samarbeten på östra Orust och inom ekologisk hållbarhet.

Vi vill bidra till att människor på Orust, i Sverige och i världen värdesätter ekologiska byggmaterial, omsorgsfull matproduktion och juste framställda textilier som återanvänds så länge som möjligt.

Vad är bakgrunden till projektet?
På nordöstra delen av Orust finns just nu ett livskraftigt frö som behöver få växa till sig. Vi ser en stor vilja att utveckla området, som under lång tid har stått lite i skugga av Orusts västra delar. Slussens pensionat, Orust Waldorfskola, Utsikten ekoby och Föreningen Ålgård är delar av ett sammanhang som växer och lockar människor till Orust. För att området verkligen ska blomstra behövs dock resurser och nya samarbeten. Utsikten ekoby och Ålgård skulle båda stärkas av att få komplettera varandra och utveckla samarbeten med varandra såväl som med andra aktörer i området och på så sätt stärka östra Orust som både mötesplats och varumärke. Vi hoppas att projektets resultat ska bidra till en mer levande landsbygd med större möjligheter till försörjning nära boendet, fler boende i området, varaktiga samarbeten och att östra Orust lyfts fram för en större skara besökare, en ström av människor som kan både få och ge nya impulser.

Vi vill dra vårt strå till stacken för att framhålla Orust som en ö som har kommit långt vad gäller miljö- och klimatfrågor, en ö där kunskap och engagemang blandas med fina möjligheter att leva ett gott liv utan att fresta på jordens resurser. Vi ser vårt stora evenemang som en självklar del i det Gröna Event som planeras men vill att det ekologiska temat ska vara lika starkt året om.

Det finns ett behov av både bakåt- och framåtblickande i lärandet för att kunna leva moderna liv utan förödande konsekvenser för klimat och jordklot. Den unika miljön vid Ålgårds kvarn och såg i kombination med ekobyns goda exempel inom ekologisk byggnation, landskapsvård och odling inbjuder till ett sådant lärande. Besöksnäringen är en utmärkt arena för att nå ut med kunskap.

Både ekobyn och Ålgårds kvarn och såg har stor potential att utvecklas de närmaste åren. Får vi hit besökarna nu finns stor chans att de återvänder för att följa nya projekt som växer fram. Ålgårds kvarn och såg har vid det här laget en trogen publik, cirka hundra medlemmar och fler än 400 följare på Facebook. Ett samarbete gynnar på så sätt Utsikten ekoby som tidigare inte haft någon betydande publik verksamhet. Samtidigt skulle Föreningen Ålgård genom projektet få del av de besökare som kommer för att lära mer om det ekobyn visar upp.

I Utsikten ekoby finns även ett behov av att omhänderta den rikedom som finns i byns mitt med planterade träd av olika slag, mestadels med ätliga frukter, bär och nötter. De planterades av Håkan Wahlberg som dog mycket hastigt. När vi funderade över vad som skulle kunna locka besökare under olika årstider och år efter år låg därför tanken på att göra området med träd tillgängligt och utveckla det till en skogsträdgård nära tillhands.

Genom att ta fram trädgårdskläder av återbrukade material lyfter vi frågan om textilindustri och textilanvändning samtidig som vi möter ett behov i området av att mötas kring kreativa aktiviteter. Det svarar även upp mot trender med roliga fina trädgårdskläder såväl som en gör-det-själv-trend. Att ta tillvara de resurser som finns är en viktig del av ett ekologiskt hållbart sätt att leva och de som arbetar i skogsträdgården och med odlingslådorna på Ålgård ska självklart ha fina och justa trädgårdskläder.


 

Er vanliga verksamhet

Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med folkbildning och den huvudsakliga verksamheten består av studiecirklar och kulturarrangemang. Det finns även stor vana vid att driva utvecklingsprojekt. Det här projektet avgränsas i ekonomisystemet med ett eget projektnummer och bokföringen blandas inte ihop med andra verksamheter. Den arbetade tid för ekonomihanteringen som tagits upp i budgeten redovisas i en dagbok, likaså nedlagd tid för projektledare, trädgårdstjänster samt verksamhetsutvecklare. I övrigt köps tjänsterna som t.ex. workshopledare externt och berör inte anställd personal.


 

Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Vi ska ha skapat ett ekobesöksmål och en mötesplats för boende i området så väl som för människor med intresse för allt som rör ett ekologiskt hållbart liv. Vi ska ha spridit kunskap och inspiration om ekologiskt byggande, boende och livsstil, om odling, skogsträdgårdar och permakultur och om återbruk av framförallt textila material.

Två stora tvådagars evenemang med ekotema ska ha arrangerats på ett sådant sätt att det blir möjligt att återupprepa årligen utan projektmedel. De bör ha lockat en stor publik som kan återkomma och rekommendera evenemanget för andra.

Det ska vara lätt för ideellt engagerade att med nyförvärvade kunskaper sköta skogsträdgård och plantuppdrivning i det nya tunnelväxthuset. En permakulturförening knuten till skogsträdgården ska ha bildats där såväl boende i byn, i närområdet och andra intresserade kan vara medlemmar.

Ett välformulerat, informativt och snyggt material om Utsikten ekoby, byggmetoder, tekniska lösningar, skogsträdgården och betesrestaureringen ska underlätta vid evenemang och andra tillfällen då besökare tas emot.

Ett varierat kurs-/workshoputbud med teori och praktik ska vara upparbetat och kunna leva vidare i Utsikten ekobys utomhusmiljöer och i lokalerna vid Ålgårds kvarn och såg. Inom en grupp kursdeltagare ska en ”kollektion” av trädgårdskläder i återbrukade material ha tagits fram för att väcka intresse i en vidare krets.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Östra Orust ska bli ett mer levande område där det händer grejer. Människor utanför Orust ska känna till Utsikten ekoby, Ålgårds kvarn och såg, evenemang och skogsträdgård och veta att det är ett område där det går att lära mycket om ett miljöanpassat och klimatsmart byggande och sätt att leva.

Minst en person ska vara professionellt sysselsatt med att arrangera evenemang, kurser, workshops och ta emot studiebesök och allt detta ska gå runt ekonomiskt. Vi siktar på en 30%-tjänst på 516 timmar per år till en början och förhoppningen är att vi ska nå dit redan 2020 efter projektets slut. Det ska sprida ringar på vattnet så att andra lokalt förankrade företag och personer ska få möjlighet att synas och nå ut med produkter som är hållbart producerade.

Skogsträdgården ska ge skörd till dem som lägger tid i den och ett överskott att sälja till verksamheter i närheten, exempelvis till ett café på Ålgård om det blir ett sådant och till Slussens pensionat. Man kan även tänka sig en vidareutveckling av uppdrivandet av ätliga perenner till en liten plantskola för försäljning även utöver det som säljs på de egna evenemangen.

Att på Orust ha etablerat en verksamhet som fortsätter att arbeta med textilt återbruk i någon form. Tänkbara former kan vara fortsatt kursliknande form i SVs regi, gruppering inom Orust slöjd, kanske tillverkning för försäljning, kanske någon form av socialt företag där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan tillverka framtagna modeller.

Vi vill fortlöpande bidra till att människor på Orust, i Sverige och i världen ser fördelarna med ett hälso-, miljö- och klimatvänligt byggande, en matproduktion som inte tär på jordens resurser och att de värdesätter textilier högre och vårdar och återanvänder dem så länge som möjligt.


 

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?

 • 2 stora tvådagarsarrangemang med ekotema ska genomföras
 • 1600 besökare (800 per arr) ska besöka något av de två större arrangemangen
 • 1 lättskött skogsträdgård med bevattning, dränering och viltskydd ska anläggas under två odlingssäsonger
 • 1 tunnelväxthus för uppdrivning av plantor ska monteras
 • 5 odlingslådor med perenner ska uppföras på Ålgård
 • 1 permakulturförening knuten till skogsträdgården ska bildas
 • 1 grafisk profil samt informativt och hållbart material om ekobyn ska tas fram
 • 6 grupper ska tas emot för studiebesök
 • 12 föreläsningar ska genomföras
 • 4 workshopdagar om gärdsgårdsbygge till skogsträdgården ska genomföras
 • 1 Skogsträdgårdsworkshop
 • 1 st 3-dagarsworkshop om permakulturdesign
 • 1 Komposteringskurs på 4 tillfällen
 • 2 Studiecirklar á 5 tillfällen á 6 timmar på tema textilt återbruk
 • 4 workshops ska genomföras på tema textilt återbruk
 • 1 kollektion av trädgårdskläder ska tas fram av en grupp workshopdeltagare
 • Samtliga aktiviteter ska bli väl utvärderade med ambition att återupprepa årligen utan projektmedel
 • Ideellt engagerade ska få en ökad kunskap om skötsel av skogsträdgård och genomförande av evenemang
 • 3 studiebesök, Stjärnsund och Ridgedale under en resa samt Bosse Blomkvists trädgård i Lerum, ska genomföras för att se hur de arbetar med skogsträdgårdar, med kurser, workshops och besöksnäring inom liknande områden och för att knyta användbara kontakter.
 • Besöksnäring ska kombineras med ett uppvisande av goda exempel och kunskapsspridning inom ekologisk hållbarhet utifrån alla aspekter

För mer detaljerad information kontakta projektledaren.


 

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Studieförbundet vuxenskolan ger en trygg ram med vana vid administration, ekonomi, studiecirklar och projekt.

I Föreningen Ålgård finns också en vana vid projekt efter Leader-finansierade Ålgårds kvarn och såg – en förstudie och VGR-finansierade Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats. Föreningen har blivit en samlingspunkt för engagerade människor i området med vitt skilda kompetenser och intressen. Evenemang med upp till 600 besökare på en helg har hållits nästan uteslutande med hjälp av ideella krafter.

I Utsikten ekoby ekonomisk förening finns stort kunnande inom ekologiskt byggande, ekologisk odling och klimatfrågor. De flesta som bor i byn har själva byggt eller låtit bygga sina hus efter ekologiska principer, tekniska lösningar för byn togs fram av föreningen. Där finns ett genuint intresse för en livsstil som inte tär på jordens resurser.

Lina Edberg, projektledare, är boende i ekobyn, journalist i botten, arbetar som projektledare samt med barn och barns kreativitet. Hon har genom utbildningar och engagemang byggt upp kunskap och kontaktnät inom ekologisk hållbarhet under många år.

Rikard Wingård, trädgårdsprojektledare och trädgårdsarbetare, är fil. dr och certifierad permakulturdesigner. Han arbetar för närvarande bland annat med att ställa om en gård på 100 ha, i enlighet med permakulturens principer om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och ansvarar också för Orust fröbibliotek, som gratis lånar ut fröer för att bevara den lokala odlade mångfalden. Han håller regelbundet kurser vid Göteborgs universitet kring kulturens betydelse för miljön och ett effektivt miljöarbete och är som forskare van att driva och arbeta i projekt.

Rikard Wingårds företag, Mulm permakultur, ska anlitas för workshops inom permakulturdesign, kompostering och anläggning av skogsträdgårdar.

Annika Korhonen, trädgårdsprojektledare och trädgårdsarbetare, är utbildad trädgårdsdesigner vid Göteborgs universitet, hon har jobbat i branschen sen 2002. Hon är nu arbetsledande trädgårdsmästare och projektledare för en hälsoträdgård i Tanums kommun sedan 2011. Tog certifikat i permakulturdesign 2012 och har privat anlagt en skogsträdgård enligt permakulturens principer.

Maria Schmidt Larsson från Dauccus Design, som kommer att anlitas för att driva den textila delen av projektet är designer och textilt intresserad, utbildad inom Eko-design och Hållbar design på Göteborgs universitet och hos Svensk Industridesign. Maria har livslång erfarenhet av sömnad och annat textilt arbete. Hon är intresserad av återbruk, att minska konsumtionen av nytillverkade textilier. Hon gillar att förmedla detta budskap till andra personer och har jobbat som lärare och kursledare i olika sammanhang. Hon är utbildad projektledare på Lerning Tree. 

Vilka andra samarbetar projektet med?
Orust slöjd, Orust Kretsloppsakademi, Orust Mat, Projektet Grönt Orust, företagare inom besöksnäring i närområdet, producenter av lokalproducerat och ekologiskt med fler.


 

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Ja. Medlemmar i Föreningen Ålgård och i Utsikten ekoby ekonomisk förening kommer att delta i planeringsmöten och i de workshops med avsikt att åstadkomma arbete och ge skötselråd för skogsträdgården. De kommer att lägga tid på arbete i skogsträdgården och på odlingslådorna på Ålgård. I samband med evenemangen kommer ideell tid att läggas på förberedelser, genomförande och efterarbete. Delar av marknadsföring och sammanställning av information kommer även att ske ideellt.
Läs utförlig sammanställning i Projektansökan pdf

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
904 720 kr

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Ja. Tidigare har fokus i Utsikten ekoby legat väldigt mycket på själva boendet, att i den här skalan och med kontinuitet öppna den och utveckla den för besökare är nytt. I Sverige finns inte heller någon annan ekoby som har tagit ett sådant helhetsgrepp för att nå ut till besökare.

Ekobyar, permakultur och ett arbete för ekologisk hållbarhet och klimatanpassning ligger i tiden. Kombinationen av en ekoby, kulturhistoriskt intressant kvarn- och sågmiljö och skogsträdgård är dock unik och passar fint för besöksnäring året runt med både, event, kurser och workshops.

Att kombinera snygga, funktionella trädgårdskläder och textilt återbruk har oss veterligen aldrig provats i någon form tidigare.

Känner ni till något liknande projekt?
Nej

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas? 
Uppskattat antal företag: 1

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor? 
Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas: 516

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Nej

Förväntat fondspecifikt resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet leda till att jordbruksmark omfattas av åtagande som främjar biologisk mångfald?
Nej

Kommer projektet leda till att skogsmark omfattas av åtagande som främjar biologisk mångfald?
Ja 

Ange hur många hektar.
1


 

Vad händer efter projektet?

Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Människor med intresse för ekobyar, ekologiskt byggande, tillvaratagande av gammal kunskap och förvaltande av traditionella, lantliga miljöer med anpassning till ett modernt liv, med intresse för permakultur och ätliga perenner samt för textilt skapande och textiliers miljöaspekter. Trädgårdsarbetande personer som vill ha schyssta och funktionella kläder.

Det kan vara personer boende på Orust såväl som besökare på plats eller besökare på hemsidor och Facebook eller som kommer i kontakt med det som sker här via media.

Hur vi har arbetat publikt med ekologifrågor kan vara av intresse både för andra som vill nå ut med kunskap på området och för företag eller organisationer som vill förbättra sin hållbarhetsprofil.

Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Inom projektet finns publika aktiveter där resultat kommer att visas för besökare. Förutom evenemangsdagarna med ekotema kommer vi att förlägga vissa aktiviteter till Slöjdvandring och skördefest.

Resultatet av projektet kommer att synas på hemsidor och på Facebook och förhoppningsvis bli omskrivet både i lokal media och i tidskrifter om de ämnen vi berör. Ansökning och slutrapport kommer också att tillgängliggöras på minst två hemsidor.

Textildelen kommer att ha sin egen facobooksida (alt blogg/Instagram) för att kontinuerlig kommunicera med allmänheten.

Resultatet kommer även att prägla fortsatt verksamhet och därigenom spridas.

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Efter projektets slut ser vi framför oss att skogsträdgården fortsatt sköts av en nybildad ideell förening bestående av intresserade personer i ekobyn och andra som vill lära, arbeta och skörda enligt permakulturprinciper i en välskött skogsträdgård.

En viktig del i projektet är att pröva vad som fungerar och inte ur besökssynpunkt samt organisatoriskt och ideellt. Vid projektets slut ska det finnas utvärderingar att luta sig emot i planeringen av framtida verksamhet. Med bra informationsmaterial, god vana och med en publik som fått upp ögonen för både Ålgårds kvarn och såg och Utsikten ekoby bör vi ha ett underlag för att få intäkter på studiebesök, evenemang och workshops. Dessa intäkter ska användas på ett sådant sätt att aktiviteterna kan fortleva, till exempel genom att avlöna den/dem som tar emot besökare eller en samordnare.

Skogsträdgården och den lilla plantskolan har potential att fortsätta vara en bas för kurser, workshops och försäljning. Ett fortsatt arbete med textilt återbruk och roliga, funktionella trädgårdskläder och andra produkter på samma tema är möjligt. Under projektet ska det undersökas hur temat kan drivas vidare i någon verksamhetsform. Uppvisande av skapade plagg kan locka till eget skapande och eventuellt försäljning av kläder eller mönster.

Vad gäller Ålgårds kvarn och såg ser vi projektet som en del i en strävan mot att bestående låta platsen vara öppen för allmänheten och för att visa att det är möjligt att locka många besökare dit och att driva verksamheter där. Beslutet om Ålgård framtid ligger hos Orust kommun men Föreningen Ålgård har sedan 2012 samarbetat med dem.


 

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet

Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Nej

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre beskattningsåren?
Nej

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Nej

Motivera ert svar. 
Nej, det har vi ingen möjlighet till varken i form av tid eller ekonomiska resurser.

Läs fullständig projektansökan här